Announcements

ประกาศจากวารสาร เนื่องจากวารสารได้ทำการย้ายฐานข้อมูลไปที่ https://ojs.mcupr.ac.th/index.php/jgsr เพื่อให้การพัฒนาวารสารมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงขอรบกวนได้ติดตามพวกเราด้วย

ทีมพัฒนาวารสาร

แจ้งการย้ายระบบของวารสาร

 
เนื่องจากวารสารฯ ได้ย้าย url ไปสู่ https://ojs.mcupr.ac.th/index.php/jgrp จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน  
Posted: 2024-03-19