การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรม และการตกทอดกรรมสู่ทายาท

สมบูรณ์ บุญฤทธิ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรมอันเกิดจากการกระทำของตน ๒) เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรมอันเกิดจากการกระทำของบรรพบุรุษและตกทอดในการแสดงผลของกรรมสู่ทายาท และ ๓) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรมและการตกทอดในการแสดงผลของกรรมสู่ทายาท เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชื่อว่าได้รับการแสดงผลของกรรมจากการกระทำกรรมของตนเอง และผู้ที่มีความเชื่อว่าได้รับการแสดงผลของกรรมจากการกระทำของบรรพบุรุษและแสดงผลของกรรมนั้นสู่ทายาท จำนวน ๑๓ รูป/คน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรม จากข้อมูลที่ได้โดยใช้แนวคิดเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา และนำเสนอข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกรรมในมิติทางสังคม

          ผลการวิจัยพบว่า

๑. กรรมเป็นเรื่องที่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง เมื่อบุคคลได้กระทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดี (กุศลกรรม) หรือกรรมไม่ดี (อกุศลกรรม) ก็จะได้รับการแสดงผลของกรรม ซึ่งอาจแสดงผลของกรรมต่อผู้กระทำกรรมและอาจตกทอดการแสดงผลของกรรมไปสู่ลูกหลานหรือทายาทของผู้กระทำกรรม บุคคลที่เชื่อว่าตนเองได้รับการแสดงผลของกรรมจากการกระทำของบรรพบุรุษและได้แสดงผลของกรรมตกทอดมาที่ตนและครอบครัว ทั้งนี้ถือว่าเป็นความเชื่อเรื่องกรรมในเชิงปัจเจกวิถีทางสังคมและการเรียนรู้ของบุคคลนั้น

          ๒. ความเชื่อเรื่องกรรม และการแสดงผลของกรรม เป็นความเชื่อที่สำคัญของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา ดังพุทธวัจนะที่ว่า “กมฺมุนา วตฺตตีโลโก : สัตว์โลกย่อมดำเนินไปตามกรรม” ผู้ให้ข้อมูล ทั้งหมดมีความเชื่อว่า ผู้ที่เกิดมาล้วนได้รับกรรมและการแสดงผลของกรรมที่แต่ละคนและบรรพบุรุษได้กระทำไว้ และส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นผลของกรรมที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ

          กรรมที่ได้รับการแสดงผลในงานวิจัยนี้ เกิดจากวิบากกรรมอันเนื่องจากการกระทำทั้งของตนเองและบรรพบุรุษ มีประเภทของกรรมที่เกิดขึ้น ๖ ประเภทจากฐานกรรม ๑๒ ได้แก่ ชนกกรรม, อุปัตยกรรม, อาจิณณกรรม, กตัตตากรรม, ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม และ อโหสิกรรม

The objectives of this research were ๑) to study the beliefs of Kamma and the result of Kamma by starting from them, ๒) to study the beliefs of Kamma and the result of Kamma by starting from ancestors and Kamma Passed to the heir, and ๓) to analyze the beliefs of the result of Kamma and the result of Kamma by passing to the Heir. It was a qualitative research by collecting data from the interviews who had believed about receiving the result of Kamma by starting from them and who had believed that they received the result of Kamma by starting from ancestors and Kamma Passed to the heir about ๑๓ persons in the area of Nakornsrithammaraj and Trang. To analyze the belief of the result of Kamma and the result of Kamma from the data of the concept of Kamma in Buddhism and data presentations by using believe analysis of Kamma in the social dimension.

The result was showed that;

๑.The key informant of ๒ groups were believed the Kamma and  the result of its and thought that Kamma could acknowledge and understand that this thing had been really. When anybody who had acted the Kaama both good action (Kusollamulla) and bad action (Akusollamul), they would had received the result of Kamma. These were showed the result Kamma by starting from them and may pass to the result of Kamma by starting from ancestors and Kamma Passed to the heir. There were ๕ persons who had believed that received the result of Kamma from them action, in this research and there were ๘ persons who had believed that received     the result of Kamma by starting from ancestors and Kamma Passed to them and their family.

๒. The beliefs of the Kamma and the result of Kamma had believed important role to Buddhist respect. As the Load Buddha word said that “Kammuna Vattati Loko : The world animal shall act along with Kamma. All key informants had believed that person who was born by receiving the Kamma and showed the result the Kamma of each other and ancestors acted its. The Kamma had received that showed in this research; it was the result of action from both themselves and ancestors. There were ๖ types of Kamma XII namely; ana-kamma, Upatthambhaka-kamma, Ajinna-kamma, Katatta-kamma, Dittha dhamma-vedaniya-kamma, and Ahosi-kamma. 


Keywords


กรรม,ทายาท,ผลของกรรม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
เมืองอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 ประเทศไทย
โทร + 66-5464-6273, แฟกซ์+ 66-5464-6585
อีเมล: phdbsn11@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP