การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรม และการตกทอดกรรมสู่ทายาท

somboon boonyalith

Abstract


บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรมอันเกิดจากการกระทำของตน ๒) เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรมอันเกิดจากการกระทำของบรรพบุรุษและตกทอดในการแสดงผลของกรรมสู่ทายาท และ ๓) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรมและการตกทอดในการแสดงผลของกรรมสู่ทายาท เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชื่อว่าได้รับการแสดงผลของกรรมจากการกระทำกรรมของตนเอง และผู้ที่มีความเชื่อว่าได้รับการแสดงผลของกรรมจากการกระทำของบรรพบุรุษและแสดงผลของกรรมนั้นสู่ทายาท จำนวน ๑๓ รูป/คน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรม จากข้อมูลที่ได้โดยใช้แนวคิดเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา และนำเสนอข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกรรมในมิติทางสังคม

             ผลการวิจัยพบว่า

          ๑. กรรมเป็นเรื่องที่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง เมื่อบุคคลได้กระทำกรรมใดไว้     จะเป็นกรรมดี (กุศลกรรม) หรือกรรมไม่ดี (อกุศลกรรม) ก็จะได้รับการแสดงผลของกรรม ซึ่งอาจแสดงผลของกรรมต่อผู้กระทำกรรมและอาจตกทอดการแสดงผลของกรรมไปสู่ลูกหลานหรือทายาทของผู้กระทำกรรม บุคคลที่เชื่อว่าตนเองได้รับการแสดงผลของกรรมจากการกระทำของบรรพบุรุษและได้แสดงผลของกรรมตกทอดมาที่ตนและครอบครัว ทั้งนี้ถือว่าเป็นความเชื่อเรื่องกรรมในเชิงปัจเจกวิถีทางสังคมและการเรียนรู้ของบุคคลนั้น

             ๒. ความเชื่อเรื่องกรรม และการแสดงผลของกรรม เป็นความเชื่อที่สำคัญของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา ดังพุทธวัจนะที่ว่า “กมฺมุนา วตฺตตีโลโก : สัตว์โลกย่อมดำเนินไปตามกรรม” ผู้ให้ข้อมูล ทั้งหมดมีความเชื่อว่า ผู้ที่เกิดมาล้วนได้รับกรรมและการแสดงผลของกรรมที่แต่ละคนและบรรพบุรุษได้กระทำไว้ และส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นผลของกรรมที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ

             กรรมที่ได้รับการแสดงผลในงานวิจัยนี้ เกิดจากวิบากกรรมอันเนื่องจากการกระทำทั้งของตนเองและบรรพบุรุษ มีประเภทของกรรมที่เกิดขึ้น ๖ ประเภทจากฐานกรรม ๑๒ ได้แก่ ชนกกรรม, อุปัตยกรรม, อาจิณณกรรม, กตัตตากรรม, ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม และ อโหสิกรรม


Keywords


กรรม,ทายาท,ผลของกรรม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Journal of Graduate Review MCU Phrae Campus

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:fm100mcuphrae@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal