การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

พระราช ธรรมสารสุธี

Abstract


บทความเรื่องนี้ได้กล่าวถึงการจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา หากองค์กรต่าง ๆ ปฏิบัติตามหลักการจัดการตามทฤษฎี ๕M เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จ การจัดการองค์กรสงฆ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีตามหลักการ ๕M คือ (๑) M ตัวที่ ๑ คือ คน/บุคลากรสงฆ์ (๒) M ตัวที่ ๒ คือ “เงิน/งบประมาณ” (๓) M ตัวที่ ๓ คือ วัสดุ อุปกรณ์ (๔) M ตัวที่ ๔ คือ การบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ และ (๕) M ตัวที่ ๕ : หลักคุณธรรม ๕M ที่กล่าวมานี้ สามารถเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารงานของมหาเถรสามคม ดังนี้คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา (๓) ด้านการเผยแผ่ (๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์  (๕) ด้านการสาธารณูปการ และ (๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จะเห็นได้ว่า สภาพการจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน มีบริบทต่างกัน ในการจัดการองศ์กรสงฆ์ คือ (๑) ด้านระบบ (๒) ด้านผู้นำ (๓) ด้านบุคลากร (๔) ด้านงบประมาณ (๕) ด้านเทคโนโลยี (๖) ด้านสภาพแวดล้อม และ (๗) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้การบริหารจัดการองศ์กรสงฆ์สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

This article discusses the organization management committee to promote the stability of the Buddhist if organizations comply with the management theory is the 5 M to focus on the success of the organization management committee is in the direction of the good principles 5 M is (1) M 1 is the man / personnel committee (2) M 2 is "money/budget" (3) M 3 is the material device (4) M 4 is the enterprise management committee and (5) M 5: Integrity 5 M, this can be linked to the management of the great Buddhist Association as follows: (1) the administrative. (2) The religious studies, (3) the missionary. (4) the study of the government housing bank. (5) The slum dwellers is elaborated. (6) The public welfare will see that the condition of the organization management committee in the current context are different in the management of the fourth is a priest is (1), the system (2), the leading, (3), the personnel. (4) The Budget, (5), the technology (6), the environment and (7) the relationship with the community. These will be the drive for the management of the fourth is a priest work done and have the performance.


Keywords


การจัดการองค์กรสงฆ์, ความมั่นคง, พระพุทธศาสนา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:phdbsn11@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal