การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

Pharajdhamsasuthi -

Abstract


บทคัดย่อ

           บทความเรื่องนี้ได้กล่าวถึงการจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา      หากองค์กรต่างๆ ปฏิบัติตามหลักการจัดการตามทฤษฎี ๕M เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จ การจัดการองค์กรสงฆ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีตามหลักการ ๕M คือ (๑) M ตัวที่ ๑ คือ คน/บุคลากรสงฆ์ (๒) M ตัวที่ ๒ คือ “เงิน/งบประมาณ” (๓) M ตัวที่ ๓ คือ วัสดุ อุปกรณ์ (๔) M ตัวที่ ๔ คือ การบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ และ (๕) M ตัวที่ ๕ : หลักคุณธรรม ๕M ที่กล่าวมานี้ สามารถเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารงานของมหาเถรสามคม ดังนี้คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา (๓) ด้านการเผยแผ่ (๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์     (๕) ด้านการสาธารณูปการ และ (๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จะเห็นได้ว่า สภาพการจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน มีบริบทต่างกัน ในการจัดการองศ์กรสงฆ์ คือ (๑) ด้านระบบ (๒) ด้านผู้นำ (๓) ด้านบุคลากร          (๔) ด้านงบประมาณ (๕) ด้านเทคโนโลยี (๖) ด้านสภาพแวดล้อม และ (๗) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้การบริหารจัดการองศ์กรสงฆ์สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Journal of Graduate Review MCU Phrae Campus

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:fm100mcuphrae@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal