การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนวัดจอมสวรรค์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

มนัส จันทร์พวง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนวัดจอมสวรรค์ ๒) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนวัดจอมสวรรค์  ๓) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนวัดจอมสวรรค์ ๔) เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากกระเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนวัดจอมสวรรค์

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผู้สูงอายุไปสู่การเป็นการเป็นครูภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๑ สูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ในระดับร้อยละ ๘๐

The objectives this research were 1) to study the basic data of Watjomkhourn community, 2) to develop learning process of elderly to teacher wisdom on local culture of Watjomkhourn community, 3) to study the result of activity development learning process of elderly to teacher wisdom on local culture of Watjomkhourn community and 4) to study the affecting both direction and indirection of learning process of elderly to teacher widom on local culture of Watjomkhourn community. It was found that learning process of elderly to teacher wisdom on local culture of Watjomkhourn community can develop elderly to good characteristic. It was at good revel 82.31 percentage which was higher the conscription at 80.


Keywords


การพัฒนา, การเรียนรู้, ผู้สูงอายุ, ครูภูมิปัญญา, วัฒนธรรมท้องถิ่น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:phdbsn11@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal