การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนวัดจอมสวรรค์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Manat jungpong

Abstract


บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนวัดจอมสวรรค์
๒) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนวัดจอมสวรรค์ ๓) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนากระการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนวัดจอมสวรรค์ ๔) เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากกระเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนวัดจอมสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โฮงเฮียนอุ้ยสอนหลาน จำนวน ๓ ชุดกิจกรรม ได้แก่ ๑) การถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชน ๒) ศิลปหัตถกรรมของชุมชน ๓) ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสังเกตแบบShadow Study เป็นการร่วมสังเกตการปฏิบัติหน้าที่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนวัดจอมสวรรค์ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องตามติดทำกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นครูภูมิปัญญา และสังเกตพฤติกรรมของเขาอย่างละเอียด พฤติกรรมผู้สูงอายุระหว่างการทดลอง       ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผู้สูงอายุไปสู่การเป็นการเป็นครูภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๑ สูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ในระดับร้อยละ ๘๐  ในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการถ่ายทอด ด้านการมีจิตอาสาแบ่งปัน เผยแพร่ความรู้ ความรู้สึกคุณค่าต่อตนเอง ของผู้สูงอายุ  ผลการเรียนรู้ขอเด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุมีผลการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ สูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ที่ระดับร้อยละ ๗๐ ส่งผลให้ผู้สูงอายุของชุมชนวัดจอมสวรรค์เป็นที่ยอมรับให้เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหน่วยงาน/องค์กร


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Journal of Graduate Review MCU Phrae Campus

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:fm100mcuphrae@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal