การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ

พรสวรรค์ ฐิติญาโณ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา  (๒) ศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพขององค์กรทางพระพุทธศาสนา และ (๓) วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ คำว่า “สันติภาพ” หมายถึง วิธีการที่ก่อให้เกิดความสงบโดยการไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนต้องการให้ปรากฏมีขึ้นในองค์กร เช่น (๑) การเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรสงฆ์ (๒) การเสริมสร้างสันติภาพในองค์กรการศึกษา เป็นต้น จากการวิเคราะห์พบว่า การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี เป็นวิธีการที่สร้างพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนโดยประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ กลุ่ม โดยสนับสนุนการคิด            และการปฏิบัติการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบทั้งทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม

This article contains an object (๑) to main study peace along the Buddhist, (๒) to study the studies to enhance the peace of the organization Buddhist and (๓) to determine how to manage the study of the organization of Buddhist to enhance the peace of the word "Peace" refers to how the cause of public by not using the violence which is what many sectors to appear in the organization such as (๑) to enhance the peace to occur in the organization committee (๒) to enhance the peace in the organization of education, etc. From an analysis found that the conflict management a peaceful settlement is the way to create the foundation of the understanding each other peaceful is the only way that is supported by the people involved in every group by supporting the ideas and the operations of conflict without the use of violence in any form of physical, mental, economic and social


Keywords


การจัดการศึกษา, องค์กรพุทธศาสนา, สันติภาพ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:phdbsn11@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal