การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ

Phasusath Paripunyo

Abstract


บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา                   (๒) ศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพขององค์กรทางพระพุทธศาสนา และ (๓) วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ คำว่า “สันติภาพ” หมายถึง วิธีการที่ก่อให้เกิดความสงบโดยการไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนต้องการให้ปรากฏมีขึ้นในองค์กร เช่น (๑) การเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรสงฆ์ (๒) การเสริมสร้างสันติภาพในองค์กรการศึกษา เป็นต้น จากการวิเคราะห์พบว่า การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี เป็นวิธีการที่สร้างพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนโดยประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ กลุ่ม โดยสนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบทั้งทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Journal of Graduate Review MCU Phrae Campus

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:fm100mcuphrae@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal