ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะของชุมชนบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ภูพาน แก้วอัคฮาด

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะของชุมชนบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะแบบสุขภาวะของชุมชนบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะแบบสุขภาวะของชุมชนบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และ ๔) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะของชุมชนบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ผลการวิจัยพบว่า

          ๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะของชุมชนบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พบว่าประชาชนในหมู่บ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะของชุมชนบ้านทุ่งศรี  ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=๔.๕๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเก็บรวบรวมขยะ อยู่ในระดับมาก ด้านการทิ้งขยะ ด้านการกำจัดขยะ และด้านการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกด้าน

          ๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะ พบว่า คนนอกพื้นที่ทิ้งขยะไม่เป็นจุด ขยะอันตรายและขยะมีพิษจัดเก็บไว้ที่เดียวกัน ไม่มีที่ทิ้งขยะสาธารณะ ซึ่งขยะมีพิษทางเจ้าหน้าที่เทศบาลควรเก็บเป็นประจำทุกอาทิตย์และควรจัดทำที่ทิ้งขยะไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถจัดเก็บขยะได้อย่างถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ยังขาดวิทยากรในการแนะนำให้นำวัสดุมาเพิ่มมูลค่าและคนในชุมชนและคนในพื้นที่ยังไม่เห็นความจำเป็นของการนำมากลับมาใช้ใหม่

          ๓) ผลการวิเคราะห์แนวทางในการจัดการขยะแบบสุขภาวะ พบว่า มีการเก็บรวบรวมขยะไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งหรือภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งภายในชุมชนหรือหมู่บ้าน สำหรับขยะอินทรีย์และเศษขยะในครัวเรือนเอาไปทำปุ๋ยหมักที่โรงปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศของหมู่บ้านทำให้มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายปุ๋ยหมัก การกำจัดขยะนั้นประชาชนบ้านทุ่งศรีมีการใช้หลัก ๓ R เข้าสู่ระบบ ๕ ส.       

๔) องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ซึ่งน้อยกว่าแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยที่มีทั้งหมด ๔ ด้าน (หรือ ๔ องค์ประกอบ) ซึ่งมีเมื่อพิจารณาน้ำหนักองค์ประกอบตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะของชุมชนบ้านทุ่งศรี พบว่า องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะคือ ด้านการทิ้งขยะ ด้านการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และด้านการเก็บรวบรวมขยะ ตามลำดับ

The purpose of this study are : 1) to study the factors that affect the garbage management according to the well-being of Thung Sri community, Thung Sri Sub-district, Rong Kwang district, Phrae province ; 2) to study the problems and suggestions of the garbage management ; 3) to study the ways of garbage management according to the well-being ; and 4) to study the factors that affect the garbage management according to the well-being.

The result were found that :-          

          2) The result of data analyzed of factors that affects garbage management through the well-being found that people Who lives in Thung Sri Sub-district had the opinion at the high level (= 4.58). In addition, the result found that the opinion of garbage collection as pact was at the high level.

          3) Problem and suggestion of factors that affect garbage management through the well-being found that people who live outside Thung Sri Sub-district throw the garbage in a mess. Hazardous waste and toxic waste were threw at the same place. Officers should collect toxic waste every weeks and officers should provide the place for collect the garbage clearly. In addition, the result found that there was no garbage management expert and people in this area lack of Knowledge of recycling the garbage.

          4) The result of analyzing the ways of garbage management through the well-being found that garbage were collected at the same place. Organic waste and household waste were brought to make the compost. People who live in Thung Sri area earn money from selling the compost. People get rid of the garbage by follow the “3 R” or “5 S” system.     

5) The factors that affect the garbage management through the well-being, Thung Sri Sub-district consisted of 3 factors that less than the questionnaire used in research that consisted of 4 factors. The factors that affect the garbage management through the well-being were throwing garbage aspect. So, the factors that affects the garbage management through the well-being were throwing garbage aspect, recycling garbage aspect and collecting garbage aspect respectively.


Keywords


ปัจจัย, การจัดการ, ขยะ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:phdbsn11@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal