ประเมินความพึงพอใจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นวัชโรจน์ อินเต็ม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๒๕๕ รูป/คน คัดเลือกโดยใช้แบบเจาะจง เครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ในการบริการ ๕ ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

This research was a survey study. The objective this work was to assess the satisfactory of academic service of Mahachularongkorrajvidlayala University, Phrae Campus on academic session 2013. The sampling groups were the student at the Mahachularongkorrajvidlayala University, Phrae Campus about 255 persons by used purposive selection. The collect data used the questionnaires. The statistics were used percentage, mean, and standard deviation. The result of assessment the satisfactory of academic service of Mahachularongkorrajvidlayala University, Phrae Campus in five aspects in overall image were at much level very aspect.


Keywords


ประเมิน, ความพึงพอใจ, การบริการวิชาการ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP