การเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาจุหาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

สายัณห์ อินนันใจ

Abstract


การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้แก่นิสิต รายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘ รูป/ คน เป็นงานวิจัยเชิง สำรวจ

          ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการใบเขตตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้มีบทบาทของ พระสงฆ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้ง ๔ กรอบความคิด คือ บทบาทของพระสงฆ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามกรอบพระธรรมวินัย, ตามกรอบกฎหมาย, ตามกรอบจารีตประเพณี, ตามกรอบทฤษฎีการมีส่วนร่วม

The objective this work was to manage the learning inform of integration to student in Buddhism and political Development subject, the branch of Political Science on the first term, academic session 2013. The sampling groups were student about 18 persons.  This research was a survey study. It was found that Buddhist priest who was in the Saaearm Sub-District, Song District, Phrae Province had the role of the Buddhist monk and democracy system in all four concepts namely: the role of Buddhist monk and democracy system according the Dhammavinaya principle, the law, tradition and participate theory.

 


Keywords


การเรียนรู้แบบบูรณาการ, บทบาทพระสงฆ์, การปกครองระบอบประชาธิปไตย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP