ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

สิมรัตน์ สิริธมฺโม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ด้าน ๑. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ๒. เพื่อนำข้อมลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินพัฒนาศักยภาพในด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๒๓๔ รูป/คนแยกซึ่งได้มาโดยการเทียบกับตารางความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกลุ่มตัวอย่างกับประชากรของ เครช (Krejcie) และ มอร์แกน (Morgan)

                ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินการใช้บริการทรัพยากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประกอบด้วยประเด็นการสำรวจ ๔ ด้าน คือ ๑.ด้านกายภาพต่อการเรียนการสอน ๒.ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ๓.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๔.ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมากทุกด้าน

This research was a survey study. The objective this work was to assess the satisfactory of user service on educate instrument and learning environment of Mahachularongkorrajvidlayala University, Phrae Campus and 2) to bring the data and suggestion for this assess to service development the university. The sampling groups were at the Mahachularongkorrajvidlayala University, Phrae Campus about 234 persons from table of Krejcie & Morgan. The result of assess the satisfactory of user service on educate instrument and learning environment of Mahachularongkorrajvidlayala University, Phrae Campus consisted four aspects namely: 1) the physical towards learning and teaching aspect, 2) Safety and Public Utility, 3) the accommodation aspect and 4) the library service and learning source by passing next work system found that were at much level very aspect.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP