การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา (THE THINKING PROCESS DEVELOPMENT THROUGH YONISOMANASIKARN COMCEPT OF VOCATIONAL TEACHERS)

Wichien Deechi

Abstract


Teaching through the concept of Yonisomanasikarn, teachers are considered to be important persons in teaching design according to learner development and  to  philosophy of the vocational college that can design good learning environment. So, students are able to practice thinking skill that can create a good relationship between teachers and learners. The steps of thinking are considered to be the important thing in personality and way of life determination. Society has an significant role to the way of thinking and education. However, there are the factors that determine the thinking of a person. The most important factors are the feeling of happiness and sorrow. Normally, for ordinary person, when he or she recognizes one thing but there is no other factor enters to his/her compassion. So, it determines the way of thinking as follow; 1. When a person is happy, he want to be happy. 2. When a person is sad, he wants to avoid the things that make him sad.

                 The introduction of activity model to be the instrument in order to practice thinking and develop the thinking process can solve the problems appropriately both in teaching  and in living


Keywords


Yonisomanasikan concept, thinking process

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
เมืองอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 ประเทศไทย
โทร + 66-5464-6273, แฟกซ์+ 66-5464-6585
อีเมล: phdbsn11@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP