ความสัมพันธ์ระบบการศึกษากับการพัฒนาพลเมืองดี (THE RELATION OF EDUCATIONAL SYSTEM AND GOOD CITIZEN DEVELOPMENT)

Chatthida Yukhong, Punyavee Mongkonpiputpron

Abstract


บทคัดย่อ

         บทความนี้ระบบการศึกษา นับเป็นกลวิธีการกล่อมเกลาที่ส่งผ่านจุดมุ่งหมาย วัฒนธรรมประเพณี และขนบธรรมเนียมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้บุคคลดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สังคมร่วมกันอย่างมีความสุข แต่ระบบการศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะที่แปรเปลี่ยนไป โดยมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ปรากฎในพื้นที่ชัดเจนและพื้นที่ไม่ชัดเจน การศึกษาจึงสามารถได้มาจากทั้งพ่อแม่ถ่ายทอดให้กับลูก ผู้ใหญ่ถ่ายทอดให้กับเด็ก หรือสมาชิกในสังคมถ่ายทอดให้สมาชิกด้วยกันเอง โดยผ่านการเรียนรู้จากทั้งในแบบเรียน ระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดขึ้น และจากสื่อในพื้นที่ออนไลน์ ทว่าระบบการศึกษาในปัจจุบัน มิได้มุ่งเน้นที่ทักษะการอ่านออก เขียนได้ และการคิดวิเคราะห์เป็นสำคัญอีกต่อไป หากแต่ต้องการทักษะต่าง ๆ ทางสังคม อาทิเช่น การเสียสละเพื่อส่วนรวม การเคารพกฎกติกา การมีความรับผิดชอบ และการให้เกียรติผู้อื่น เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลกับสังคม ซึ่งมีผลให้บุคคลหรือสมาชิกในสังคมยอมรับและปรับตนเองให้เข้ากับรูปแบบอันเป็นที่ยอมรับของสังคม ในท้ายที่สุดนั้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง และทำหน้าที่เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Abstract

         Educational system is a social strategy which transfers purposes, cultures, traditions, or norms from one generation to new generation for living of people under the social all together happily. However, nowadays the educational system has changed to the forms of formal and informal system or school and social, parents can teach their children or adults can teach youngers or the social can teach the members themselves through learning classes, social norms, and internet. The present educational system does not focus mainly on the literacy and analysis thinking, but they want to have social skills for good interpersonal relationship such as volunteer mind, rule respect, irresponsibleness, and others respect and etc. These result in the adaptation and acceptation of people to the social norms. And finally the citizen will be stronger and develop their country afterward.

 


Keywords


ระบบการศึกษา, พลเมืองดี

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร : 054-646585
อีเมล: jgsr.phrae@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP