การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมทางการตลาด ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (ELECTRONIC WORD OF MOUTH AND SERVICE MARKETING MIX AFFECTING DECISION MAKING THAILAND’S TOURISM OF GENERATION Y)

Akawat Sapmaneesomchai, Thanakorn Sirisugandha

Abstract


การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างประชาชนชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่เกิดในปีพ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๔๓  จำนวน ๓๘๔ คน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter                     

ผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง ๒๖-๒๙ ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ภูมิลำเนาภาคเหนือ อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวรถยนต์ส่วนตัว ช่องทางการรับข้อมูลการท่องเที่ยวจากการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์จากเฟซบุ๊ก นิยมท่องเที่ยวภาคเหนือ ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งมีความคิดเห็นด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ระดับมากที่สุด และด้านการตัดสินใจระดับมากที่สุด


Keywords


Decision Making; Electronic Word of Mouth; Service Marketing Mix

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร : 054-646585
อีเมล: jgsr.phrae@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP