การเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมของชุมชนในจังหวัดแพร่ (LEARNING AND PRACTICAL PROCESS FOR STRENG ETHIC PROMOTION OF PHRAE COMMUNITY)

Nawatrot Intem, Raweeros Srikumbha, Phramaha Titipong Varatusee

Abstract


บทคัดย่อ

           การวิจัยเรื่อง เรื่อง การเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมของชุมชนใน จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาของชุมชนในจังหวัดแพร่ และเพื่อศึกษาองค์ความรู้และหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในตำบลน้ำชำจังหวัดแพร่

สรุปได้ดังนี้

          จากการสัมภาษณ์ชีวิตและผลงานเจ้าอาวาส ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนาโดยการบรรพชาอุปสมบททั้งสิ้นตลอดถึงมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนในการเทศนาอบรมประชาชนในจังหวัดแพร่มาไม่ต่ำกว่า ๕ – ๑๐ ปีขึ้นไป มีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกและเทศนาคำสอนท้องถิ่น

          ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ นักการเมือง มัคคทายก กรรมการวัด และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย ๔ วัดคือ ๑.วัดสุนทรนิวาส ๒.วัดทุ่งน้าว ๓.วัดแม่ทราย ๔.วัดดอนมูล มีบทบาท
ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดไม่ต่ำกว่า ๕-๑๐ ปี


Abstract

          The objectives of the study of Learning and practical way to enhance the moral strength of Phrae province communities were as follow: 1. To study the learning processes through Buddhism of Phrae province communities and 

2. To study the knowledge and Buddhist principles in order to enhance the strength of Nam Chum community. there were 2 important issues as follow:

          According to the abbots interview, the majority of abbots were familiar with Buddhism by entered to the monkhood since their childhood. The results also showed that the abbots had the relation with the community by  giving a sermon to people living in Phrae province communities more than 5-10 years. They also considered to be an expert in Tripitaka and giving local sermons.

          Most of them were academicians, politicians, temple committees, spiritual guides, and people in Phrae province communities consisted of 4 temple as follow; 1.Suntron Nivas temple 2. Thung Ngao temple 3. Mae Sai temple 4. Don Moon temple. These temples have played an important role in temple activity support more than 5-10 years.


Keywords


การเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ศีลธรรม ชุมชนในจังหวัดแพร่

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกระจาย
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP