พุทธศาสนา : ยกระดับจิตสู่ยุคไทยแลนด์ 4. (0BUDDHISM : RAISING THE MIND LEVEL TO THAILAND 4.0 AGE)

Phrasamu Authai Autayameathee

Abstract


บทคัดย่อ

             ในสังคมยุคแห่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ในยุคที่คนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันผลักดันเพื่อก้าวเข้าสู่การประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญที่ต้องยึดถือและนำปฏิบัติไปพร้อมกับการประสบผลสำเร็จ คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง และไม่โทษกันเองเมื่อเกิดเรื่องที่ผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนย่ำอยู่กับที่ ซึ่งโมเดล Thailand 4.0 บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ มนุษย์ต้องพัฒนาและวัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์สามด้านหลัก ๆ ได้แก่ 1) การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี ซึ่งวัดได้จากอายุขัย  2) ความรู้ซึ่งวัดได้จากการรู้หนังสือ (มีน้ำหนักเป็นสองในสามส่วน) และอัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิที่รวมกันทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีน้ำหนักเป็นหนึ่งในสามส่วน) และ 3) มาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ต่อหัวและความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (purchasing power parity - PPP) ในทางพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ และสอนให้รู้จักทุกข์สุขและวิธีการดับทุกข์ เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ยึดถือและนำไปปฏิบัติไปพร้อมๆกันของคนในสังคมไทยคือ หลักพุทธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา บทความนี้จึงต้องการนำเสนอหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

Abstracts

In the era of fostering economic growth, Thai people should take part in this process and help each other in order to gain success. The most important things are to think intensively and read carefully. They should not blame each other when there are mistakes since everything is like learning process. If we do not change, we will stay the same. In this case, Thailand 4.0 model, together with the power of people in the nation, can help transform ‘developing countries’ to ‘developed countries’. What will happen later is human beings should measure an average success in each country in three aspects which are 1) being healthy and having a long life measured by life span 2) having literacy (two-thirds of weight) and integrated attendance from primary school, secondary school and tertiary level (one-thirds of weight), and 3) having the standard of living measured by Gross Domestic Product (GDP) and purchasing power parity (PPP). In Buddhism, we put the emphasis on how to know sufferings and happiness, prevent and then get rid of sufferings. When we enter into Thailand 4.0 age or age of change, Buddhism principles and Buddha’s teachings should be applied to Thai people. Therefore, this article aims to present Buddhism principles and Buddha’s teachings for Thai people in Thailand 4.0 age


Keywords


Buddhism ; Raising the mind level , Thailand 4.0 age.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกระจาย
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP