การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร (THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCY OF NETWORKING FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT, PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION SECTION,..)

Phramaha Som Tissadevo (Inta),, Phramaha Ekachai Thitapanyo (Phondet), Supakich Sotat, Pornsawan Rodklai

Abstract


บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาผลสภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ๒) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ๓) วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขของการนำรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ไปใช้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นการศึกษาเอกสาร ๒) ขั้นการศึกษาผลการใช้รูปแบบ ๓) ขั้นการวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขของการนำรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการองค์ความรู้ไปใช้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงปฏิบัติการ

 ผลการวิจัยพบว่า

          ๑. การกำหนดรูปแบบการสร้างเครือข่าย การให้ความสำคัญของการบริหารจัดการองค์ความรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยน การกระจายองค์ความรู้ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม คุณลักษณะของผู้นำ แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน

          ๒. การมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แล้วนำมาเป็นยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ต่อไปตามกฎกติกา ข้อตกลงที่ร่วมกันกำหนดไว้ มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการทุกครั้ง

          ๓. การใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริหารและครูอาจารย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนมากยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ ส่วนมากไม่มีเกณฑ์ในการถ่ายทอด ขาดแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน และขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกา ข้อตกลง และการประเมินผลการดำเนินงาน


Abstract

          The objectives of this research were three-fold : (1) to study the results of the developmental model of the competency of networking for knowledge management, Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section Bangkok, Thailand; (2) to study the results of the use of the developmental model of the competency of networking for knowledge management, Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section; and (3) to analyze the factors and conditions of the developmental model of networking management used in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section.

          Research Methodology was divided into 3 steps: (1) the process of studying documents; (2) the process of studying the results of the use of models; and (3) analysis of factors and conditions of the use of the developmental model of networking management used in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section with qualitative, Quantitative, and practical  research.

          The findings were as follows:

          1. The formulation of networking construction; the importance of knowledge management; transfer; exchange; distribution; and in the storage of information and various aspects of development were as follows: skills; attitudes; values; and leadership qualities; motivation or internal driving force.

          2. The participation in resource sharing; and then used as a strategy to determine the action plan for competency development; creating a network to manage knowledge according to the rules mutual agreements with tracking and evaluate the results of every operation.

          3. In regard to the results of the study of the use of development model of the competency of networking construction for knowledge management of Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section, found out: most administrators and teachers of Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section, still did not have a clear policy to formulate a network building strategy to manage knowledge. Most of them did not have the criteria for transferring. Lack of motivation or internal driving force and lack of participation in the formulation of rules, agreements and performance evaluation


Keywords


รูปแบบการพัฒนา, สมรรถนะ, การสร้างเครือข่าย, การบริหารจัดการองค์ความรู้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกระจาย
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP