ความพึงพอใจของผู้ปกครองของสามเณรนักเรียนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา :กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (PARENTS SATISFACTION’S OF NOVICE STUDENTS TOWARD EDUCATION.)

Phra Adhikarn Aoon Siripunyo (Jaikham)

Abstract


บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองของสามเณรนักเรียนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองของสามเณรนักเรียนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดหย่วน  จำนวน ๑๖๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test

          ผลการศึกษาพบว่า

          ๑. ความพึงพอใจของผู้ปกครองของสามเณรนักเรียนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีระบบการจัดการห้องสมุดที่ดี ด้านเทคนิคและวิธีการสอนของครูผู้สอน ด้านการจัดหลักสูตร และด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานหลักสูตรแผนกสามัญศึกษา ตามลำดับ

          ๒. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา คือ ครูควรจัดการเรียนการสอนภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร เป็นต้น เพื่อให้สามเณรนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ ครูควรพัฒนาความรู้ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น ครูควรจัดการเรียนการสอนให้สามเณรนักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้ และควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายที่ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และอยู่ในความสนใจของสามเณรนักเรียน เพื่อส่งเสริมนิสัยการอ่าน

          ๓. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความพึงพอของผู้ปกครองของสามเณรนักเรียนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ด้านระดับการศึกษา ด้านการจัดหลักสูตร ด้านเทคนิคและวิธีการสอนของครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานหลักสูตรแผนกสามัญศึกษา และด้านการมีระบบการจัดการห้องสมุดที่ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .๐๕

  

Abstract

          The purposes of this independent study were to study the parents satisfaction’s of novice students toward education management of phrapariyattidhamma School, General Education Department: a case study of Wat Yuanwittaya School, Yuan Sub-District, Yuan District, Phayao Province. Data were collected from ๑๖๐ samples through the questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation,    T-test and F-test.

          The results showed that:

          1. The parents satisfaction’s of novice students toward education management of Phrapariyattidhamma School, General Education Department: a case study of Wat Yuanwittaya School, Yuan Sub-District, Yuan District, Phayao Province in overall and each section were at high level as follow; Library management, Teaching techniques and methods, Curriculum management and Teaching quality.

          2. The suggestion toward education management of Wat Yuanwittaya School were teachers should be teaching ASEAN languages such as Loas language, Burmese language, Khmer language for communication in ASEAN country, should be developing themselves continuously such as using new education technology for teaching, should be teaching novice students to analyze thinking, critical thinking, synthetic thinking, creative thinking and problem solving and should be acquisition various learning resources according to school curriculum and student needs.

          3. The Hypothesis testing found that education experiences of parents, library management, teaching techniques and methods, curriculum management and teaching quality of parents satisfaction’s of novice students level toward education management of Wat Yuanwittaya School were difference statistically significant at .05


Keywords


Educational Management, Parent,Teacher

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกระจาย
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP