องค์ความรู้และคุณค่าอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน (BODY OF KNOWLEDGE AND VALUE OF HIGHLY POPULAR LOCAL FOOD BASE ON NUTRITION PRINCIPLE FOR HEALTH ENHANCEMENT OF AGING PEOPLE UPPER NORTHERN,...)

Thada Charoenkusol, Kanjana Damjutti, Phramahapraphan Siripanyo, Jetsadaporn I-gumnerd, Parimon Hongsri

Abstract


บทคัดย่อ

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน ๒) เพื่อศึกษาคุณค่าอาหารพื้นบ้าน และ ๓) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้าน เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ 

          ผลการวิจัยพบว่า ๑) อาหารพื้นบ้านยอดนิยม ๑๐ ชนิด ได้แก่ น้ำพริกหนุ่ม แกงแค แกงผักรวม ตำมะเขือ แกงหน่อไม้ ยำหน่อไม้ น้ำพริกอ่อง น้ำพริกน้ำปู๋ ขนมจีน และลาบ องค์ความรู้ของการประกอบและวิธีการปรุงอาหารพื้นบ้านมาจากบรรพบุรุษ บอกต่อกันมาจากเพื่อนบ้าน กิจกรรมในชุมชน และสื่อต่าง ๆ ๒) คุณค่าอาหารพื้นบ้านยอดนิยมมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นสมุนไพร ซึ่งแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยา รักษาโรค และเสริมสร้างสุขภาพได้  ซึ่งการรับประทานอาหารพื้นบ้านเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านอาหาร สร้างความรักความความผูกพันสามัคคีในหมู่เครือญาติ ประหยัด ปลอดภัยต่อสุขภาพ และ ๓) พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้านส่วนใหญ่รับประทานเป็นประจำอาทิตย์ละ ๒-๓ ครั้ง วัตถุดิบในการประกอบอาหารหาได้ง่าย โดยแต่ละบ้านนิยมปลูกไว้ในบ้านตามริมรั้ว และสามารถหาซื้อได้ตามตลาดในหมู่บ้าน วิธีการปรุงง่ายสะดวกรวดเร็วด้วยความคุ้นชินโดยไม่ต้องชั่งตวง

 

Abstract

           This study aimed to 1) Study popular local food knowledge though nutrition’s basic principles for elderly health enhancement upper northern, Thailand, 2) Study popular local food and 3) Analyze popular local food consuming behavior. Mixed Methods Research.

          Data were collected through questionnaires. Depth interviews (In-depth Interviews) discussion group only (Focus Group Discussion) tested the nutritional value of food. Data were analyzed with the depiction. Data were collected through questionnaires. Depth interviews (In-depth Interviews) discussion group only (Focus Group Discussion) tested the nutritional value of food. Data were analyzed with the depiction.

          The results showed that: 1) traditional popular 10 kinds of chili's Curry Capital Curry Vegetable pound eggplant curry, asparagus salad, asparagus, chili immaculately chili water crab noodles and sauce, knowledge of entrepreneurship and how to cook traditional food from their ancestors. Tell that to the neighbors Activity in the community and the media, 2) nutrition popular folk nutritious herbs. Each species has medicinal properties to treat and enhance human health. The eating folk wisdom to preserve the cultural cuisine. Creating a harmonious relationship among the relative economic security, health, and 3) traditional dietary habits of eating regularly 2-3 times daily supply of easily obtainable. Each apartment in the house, planted along the fence. And can be purchased in the market in the village. How to Cook Simple, easy, fast, with the familiar without scales.


Keywords


องค์ความรู้ คุณค่าอาหารพื้นบ้าน หลักโภชนาการ สุขภาพของผู้สูงอายุ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกระจาย
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP