วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ANALYZE THE LEGAL PROBLEMS REGARDING THE INHERITANCE TAX ACT 2015)

Pattana Reonchaidee, Praewnapa Kongthip, Somjit Konwong

Abstract


บทคัดย่อ

          การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดกนั้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใดซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อที่รัฐจะได้ดำเนินการ ในการจัดเก็บภาษี ตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจำนวนมากเพื่อนำไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การดำรงชีพ บทความนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งยังมีจุดบกพร่องและมิได้เป็นไปตามหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับภาษีมรดก โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีมรดกของไทยที่ปรากฏในต่างประเทศ

 

Abstract

          Property transfers by that heritage Exempt from tax Regardless of the amount of property that can be considered as causing unfairness in society Therefore, the inheritance tax act, BE 2559, has been enacted so that the state can proceed In taxation As appropriate from the inheritance of many worth to develop the country and improve the livelihood of the poor people By not affecting those who have inherited the right to live But there are still some legal issues that the author has noted about some of the inheritance tax Act BE 2559, which the author sees that there are still shortcomings and does not conform to the relevant theory of With taxes, especially tax matters related to inheritance matters By comparing with the inheritance tax laws that appear in foreign countries.         


Keywords


Tax, Inheritance, Heir

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกระจาย
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP