การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา

Arraphun Phomtanaphun, Siriruk Pimmasarn, Nakarin Chaikaew

Abstract


บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยและพัฒนาตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการโครงการวิจัย จำนวน 5 คน และ บุคลากรสายวิชาการที่มีความประสงค์ยื่นขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 118 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา และ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติครอบคลุมการดำเนินงานด้านการส่งข้อเสนอโครงการ การจัดการโครงการ การติดตาม และประเมินผลโครงการงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.53 ตามลำดับ)

 

Abstract

             The objective of research were 1) to develop the research management system of government budget grant, University of Phayao; and 2) to evaluate the effectiveness of the research management system of government budget grant, University of Phayao. The research was developed based on the principles of the System Development Life Cycle (SDLC). There were 3 groups of samples for this study using purposive sampling. The first group contained with 3 content experts. The second group was 5 experts from information system development and research management. The third group was 118 academic officers who aim to apply for the support from government budget grant of University of Phayao in 2018. The research instruments were used for this study; 1) the research management system of government budget grant, University of Phayao and 2) effectiveness evaluation from of the system by the experts and end users. The result of the study showed that the system was developed
to cover the process of submitting the project proposal, project management, project monitoring and project evaluation of government budget grant.
The effectiveness evaluation of the systems by experts and end users indicated that the system showed overall effectiveness in a level of very good sufficiency ( = 4.48 and 4.53, respectively).


Keywords


ระบบบริหารจัดการงานวิจัย, มหาวิทยาลัยพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชกระจายเมืองกระจาย
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP