การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา

นครินทร์ ชัยแก้ว, อรพรรณ พรหมธนพันธ์, ศิริลักษณ์ พิมมะสาร

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยและพัฒนาตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการโครงการวิจัย จำนวน 5 คน และ บุคลากรสายวิชาการที่มีความประสงค์ยื่นขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 118 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา และ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติครอบคลุมการดำเนินงานด้านการส่งข้อเสนอโครงการ การจัดการโครงการ การติดตาม และประเมินผลโครงการงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.53 ตามลำดับ)

Keywords


ระบบบริหารจัดการงานวิจัย, มหาวิทยาลัยพะเยา, งบประมาณแผ่นดิน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกระจาย
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP