หลักทศพลญาณ : ยุทธวิธีการสื่อธรรมะของพระพุทธเจ้า

Phrakrusangkarak Suphanut Puriwattano

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้เขียนจากทัศนของผู้เขียนสื่อถึงยุทธวิธีการสื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าในหลักทศพลญาณ นำมาบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป ในบริบททางสังคมที่มีพลวัต ส่งผลต่อการเปิดรับธรรมะที่แตกต่างกันของพุทธ ศาสนนิกชนในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสังคมเมืองที่ต้องเผชิญกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ แข่งขันเพื่อความอยู่รอด เผชิญวิกฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างรุนแรง การเปลี่ยนถ่ายทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ค่านิยมที่ดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยลง สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พระสงฆ์จึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะที่จะต้องมีการขัดเกลาจิตใจ พัฒนาจากเดิมผ่านการเทศน์ในวัด เป็นยุทธวิธีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ทั้งรูปแบบ สื่อ และเนื้อหา พุทธสัญลักษณ์ผ่านกระบวนการสื่อสารให้เกิด การเข้าใจ การเข้าถึง และการพัฒนา ผ่านsocial medial โดยสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเป็นข้อแรก ก็คือ ความทุกข์ อันเป็นปัญหาที่มนุษย์พึงรับรู้และจัดการแก้ไขโดยถูกต้องและถือว่าภารกิจของพระพุทธศาสนาด้วยหลักทศพลญาณมาเป็นหลักในการบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการเกิดความรู้ความใจแก่บุคคลทั่วไปอันจะสามารถนำความรู้ตามหลักธรรม 10 ข้อนั้น ๆ มาใช้บูรณาการเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

 

Abstract

             This article is written from the author's point of view, reflecting Buddha's Dharma communication strategy in ten principle knowledge integrated in order to be guide and understand for the general public in the dynamic social context affecting the exposure to different Dharma of Buddhism in globalization era. Resulting changes in living conditions and lifestyle of the people especially the urban society that has to face a hectic lifestyle compete for survival, facing the serious moral and ethical crisis, rapid cultural change, cause Thai’s good things began to deteriorate. These things are all reflected in the behavior of people in the changing society. Monks therefore play important role in propagation of Dharma that requires mental refining. Developed from original through sermon in the temple accordance with the present new strategy, both media forms and Buddhist content. The Buddhism symbolizes through the process of communication to understand, access and development through social medial. The first thing that Buddhism teaches is suffering, the problem that human beings should know and correct. The mission of Buddhism teaches in ten principle knowledge integrated in order to be guide and understand for the general public and able to apply the principles as basis for living their lifestyle.


Keywords


Dharma Communication Strategy, Ten Insight of Lord Buddha

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชกระจายเมืองกระจาย
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP