การส่งเสริมเด็กไทยให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Wilaiwan Maidee, Dumnern Maidee

Abstract


บทคัดย่อ

           มนุษยสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ทุกคนสามารถฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีได้ เพราะมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยควรส่งเสริมพื้นฐานการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้มากเพื่อให้เกิดทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกันส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กอย่างถูกต้อง เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข ผู้เขียนได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานของนักเขียนหลายๆ ท่าน พอสรุปได้ว่าการส่งเสริมเด็กไทยให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีสาระความรู้และแนวความคิดต่างๆ ดังนี้ 1) ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2) มนุษยสัมพันธ์สำคัญต่อเด็กไทยอย่างไร 3) องค์ประกอบและหลักการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4) มนุษยสัมพันธ์มีประโยชน์ต่อเด็กไทยอย่างไร 5) มนุษยสัมพันธ์กับการศึกษาในสังคมไทย 7) มนุษยสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน และ 8) แนวทางการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็ก รวมไปถึงบทสรุปตามแนวคิดของผู้เขียนเองในแต่ละหัวข้อ ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์  ในการพัฒนาเด็กไทย สังคมไทย และประเทศชาติต่อไป

 

Abstract

             Human relations are a part of life. Everyone can practice good interpersonal relationships because Human relations are things that arise from learning, not naturally, administrators, teachers, parents or those who Involving children In particular, early childhood children should promote a strong foundation of interpersonal relationships in order to develop Building a good relationship in the future It is the duty of all parties to help each other to promote good interpersonal relationships.To the child properly It is one of the important foundations that enable children to live in society effectively. Suitable and happy I have studied and collected information from the work of many writers. Can say that promoting Thai children to have good human relations with knowledge and concepts as follows: 1)understanding 2)How is human relations important to Thai children? 3) composition and principle Which promotes good human relations 4) How does human relations benefit Thai children? 5) Human relations with education in Thai society 7) human relations in daily life and 8) guidelines for building good human relations with children, including conclusions based on the author's own ideas for each topic. Which the author hopes that this academic article will be the starting point for further benefits in the development of Thai children, Thai society and the nation.


Keywords


Encouragement, Thai Children's, Good human relation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชกระจายเมืองกระจาย
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP