สถานการณ์นิวนอร์มอลกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนทางสังคม “บ้าน วัด โรงเรียน”

Montri Wichaiwong, Reongwit Nilkote, Waiwoot Waiwoot, Theerangkoon Warabamrungkul, Patipan Kittinanthawat

Abstract


บทคัดย่อ

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วไปทั่วโลกของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทำให้ผู้ติดเชื้อมากกว่าสามสิบสามล้านคน และเสียชีวิตทั่วโลกแล้วร่วมหนึ่งล้านคน มีผลกระทบทุกภาคส่วนของสังคมโลก บริบทการใช้ชีวิตในสังคมก็เปลี่ยนไปอย่างเดิมอย่างสิ้นเชิงการดำเนินชีวิตในบริบทสังคมโลกก็เปลี่ยนไป เพราะทุกครอบครัว ทุกชีวิตก็มีมาตรการการรักษาชีวิตปกป้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงมีนิยามศัพท์ใหม่ในบริบทของสังคมโลกคือความปกติใหม่หรือที่เรียกติดปากว่า นิวนอร์มอล (New Normal) ในการใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจ ธุรกรรมต่างๆในชีวิตมีเป้าหมายเหมือนเดิมเพียงแต่มีการใช้ชีวิตที่ต่างจากเดิม  ซึ่งหากเปรียบเทียบสถาการณ์ทั่วทั้งโลกกับประเทศไทยแล้วถือได้ว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการดูแลป้องกันและบริหารจัดการอย่างดีมากเพราะมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมเพียง 3,545 คนและมีผู้เสียชีวิตเพียง 59 ศพ

             ดังนั้น สถานการณ์นิวนอร์มอลกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนทางสังคมบ้าน วัด โรงเรียน ก็เป็นปกติรูปแบบใหม่ที่สะท้องเรื่องราวการบริหารจัดการสถานศึกษา การเรียนการสอนในบริบทปัจจุบันที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของนักเรียน นักเรียนมีความสุขกับการเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจ ชุมชนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีต่อสถานศึกษาอันเกิดจากความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่วนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองก็ปลอดภัยจากโรคระบาด งานปกติที่ทำก็มีประสิทธิภาพ  คนสำราญ งานสัมฤทธิ์ โดยมีข้อจำกัดในการเรียนการสอนอีกประการคือป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

 

Abstract 

             With the worldwide and widespread epidemic of the Coronavirus-19 virus, more than Thirty three million people are infected. And died around the world and joined One million people Affecting all parts of the world society The context of living in society has completely changed. Living in the context of world society has changed. Because every family Every life has life-saving measures to protect itself from being infected with the virus. Covid-19 therefore has a new definition in the context of a global society: New Normalism, also known as New Normal. Business life Transactions in life have the same goal, but they have a different life. Comparing the global situation with Thailand, the public health system in Thailand can be very effective in the prevention and management of the disease because there are only 3,545 cases of COV-19 and deaths. Only 59 bodies

                 Therefore, the situation in New Normal and participatory school management based on social capital, Ban, Wat, Rongrean, is also a new type of normal that manages the school management. Teaching and learning in the current context that is effective in teaching and learning with good academic achievement of students. Students are happy with their studies. Parents feel at ease. The community is efficient in managing good to the school due to the unity of cooperation with the common goal of student achievement. Educational personnel and parents are safe from epidemics. Normal work is also effective, people get pleasure, achievement work, with another teaching restriction is also to prevent the infection of the covid-19.

 

 


Keywords


New Normal, School Administration, Ban Wat Rongrean

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชกระจายเมืองกระจาย
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP