นวนิยายเรื่องกลิ่นกาสะลอง : กรณีศึกษาผ่านหลักธรรมทิศ 6

Chuthamat Srirasa

Abstract


บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของหลักธรรมทิศ 6 ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องกลิ่นกาสะลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารและเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า หลักธรรมทิศ 6 ปรากฏเด่นชัดและมีความสอดคล้องกับนวนิยายเรื่อง กลิ่นกาสะลอง คือ 1. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ มารดาบิดา พบการกระทำของตัวละครในด้านบุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดาและมารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดา 2. ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ พบการกระทำของตัวละครในด้านศิษย์พึงบำรุงครูอาจารย์และครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ 3. ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตรภรรยา พบการกระทำของตัวละครในด้านสามีบำรุงภรรยาและภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี 4. ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย พบการกระทำของตัวละครในด้านบุคคลพึงบำรุงมิตรสหายและมิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ 5. ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน พบการกระทำของตัวละครในด้านนายพึงบำรุงคนงานและคนงานย่อมอนุเคราะห์นาย และ 6. ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ พบการกระทำของตัวละครในด้านคฤหัสถ์ย่อมบำรุงพระสงฆ์และพระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ความสัมพันธ์ของตัวละครที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยการกระทำร่วมกันในอดีตชาติส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์กันในชาติภพต่อไป แสดงให้เห็นถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่แฝงอยู่ในนวนิยายเรื่อง กลิ่นกาสะลอง และสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องกรรมและเรื่องภพชาติยังคงปรากฏอยู่ในสังคมไทยสืบเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน


Abstract

          This study is to examine the relationships of characters in a novel named Klin Kasalong using a dharma principle called the Six Disa (6 directions). This study is documentary research and presentation analytical description. The results show clearly that this principle is interwoven through the actions of the characters. For the first direction (Purạtthim Disa: the front direction), referring to children-parents relationship, children take care of their parents and, the parents are responsible for nurturing and supporting their children. For the second direction (Dakkhina Disa: the right direction), referring to student-teacher relationship, students are supportive of their teachers; in return, the teachers provide benevolence to the students. For the third direction (Pacchim Disa: the back direction), referring to husband-wife relationship, the husbands nourish and the wives gratify their husbands. For the fourth direction (Uttara Disa: the left direction), referring to friendship, good friends provide support to each other. The fifth direction (Hetatima Disa: the lower direction), referring to employer-employee relationship, the employers provide their employees assistance; at the same time, the employees dedicate themselves to their employers. For the sixth direction (Uparima Disa: the upper direction), referring to layman-monk relationship, laymen patronize the monks and the monks console the laymen in return. The relationships among the characters in the Klin Kasalong novel are the consequences of their actions in the past lives, and this kind of relationship is a Buddhist belief. This can be concluded that the Buddhist belief in the consequence of action and the belief in past life and it is embedded. This reflects the Buddhist beliefs in Karma and past life which are passed from generation to generations in Thai society.

 


Keywords


novel, Klin Kasalong, Six Disa (Six Directions)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP