การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าทอของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา

Somjit Konwong, Panya Sunanta, Punyavee Mongkolpipatporn, Dumnoen Maidee, Nopparat Rattanawong

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอ เพื่อการยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนและถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าทอสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา การวิจัยเป็นผสมผสานวิธี โดยมีทั้งการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มจาก หอการค้า ผู้ประกอบการ ประธานกลุ่ม ผู้นำชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น รวมถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นโดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีการเก็บแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผล

ผลการวิจัย

1. กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผลงานผ้าทอบ้านค้างใจเป็นรูปแบบเดิมที่ได้รับการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น การทอผ้าด้วยกี่เอวและนำผืนผ้าที่ได้มาตัดเย็บให้เกิดเป็นเครื่องนุ่งห่ม นำลูกเดือยที่เป็นพืชในพื้นที่มาตกแต่งบนผืนผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้โดยครอบครัวหรือเครือญาติ วิทยากรจากปราชญ์ชาวบ้าน

2. การสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอเพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอบ้านค้างใจ มีการเน้นให้เห็นความสำคัญของการนำภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาลวดลายประยุกต์ในผืนผ้าให้เกิดแนวคิดใหม่ที่สร้างสรรค์และเกิดความสวยงามตามยุกต์สมัย สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น

3. การถ่ายทอดผลงานศิลปะผ้าทอเชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของผ้าทอมือ ศิลปะ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาและออกแบบงานศิลปะบนผืนผ้า โดยนำความรู้ทางด้านศิลปะ วิถีชีวิตของชุมชน มาประยุกต์เพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าคุมไหล่ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าคลุมโต๊ะ และการคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม และประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าทอมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา

Keywords


การส่งเสริมการเรียนรู้, ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าทอ, เยาวชน , ผู้สูงอายุ, กลุ่มจังหวัดล้านนา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP