การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา

Silawat Chaiwong, Phrakrusangkarak Suphanut Phuriwattano, Phrakru sutachayaporn, Phramaha Bavornvit RattanaChoto, Suttiporn Saithong

Abstract


บทคัดย่อ

          งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนามีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ นำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 2.เพื่อศึกษาสภาพการณ์ และจะได้สร้างสรรค์ไอเดียสร้างสรรค์ในโครงการล้านนา3 พัฒนารูปแบบแผนที่ตรงที่จะได้พัฒนาความริเริ่มของจังหวัดล้านนาความละเอียดสูงแบบโปรแกรมวิธี (Mixed Methods Research) 1) การวิจัยไช้เอกสาร (การวิจัยเชิงเอกสาร) 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 3 ) การวิจัยเชิงคุณภาพ (การวิจัยเชิงคุณภาพ) 4) แบบทดลอง (Action research) การวิจัยได้เลือก 8 ครั้งในโอกาสทางดาราศาสตร์ ลำปาง

          การค้นคว้าวิจัย สำรวจอวกาศ สำรวจแผนที่เชิงแผนที่เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ล้านนานาโ... (Amen) ชัดเจน เน้นที่ความชัดเจน ความชัดเจน (Accessibilities) ชัดเจน เน้นที่เป้าหมาย ... ออนไลน์ชัดเจน แอ็ดแอ็ฟฟอเรสต์ (กิจกรรม) พยายามจะตั้งใจเล่นเฉพาะตัวโดยเฉพาะเย้เย้เย้เย้เย้ เย้เย้ (Administration) ท่องของที่อยู่ภายในใจและเป้าหมายให้ชุมชน หากิจกรรมท่องเที่ยว

          มุ่งตรงไปจะได้ผจญภัยไปกับการผจญภัยของจังหวัดต่างๆ มากมาย ปรารถนาจะได้ไปผจญภัยมากมายที่อยากทำแอ...

  

บทคัดย่อ

          Research on The development of artistic tourism routes of the Lanna Province There are objectives 1. To explore and collect information on tourist attractions that use local resources to create creative tourism attractions of the Lanna Group 2. To study the situation and potential of creative arts tourism of the Lanna Province 3. To develop a route pattern Tourism, Creative Arts of the Lanna Province Which is a research (Mixed Methods Research), which consists of 1) (Documentary research) 2) (Quantitative research) 3) (Qualitative research) 4) (Action research) and research areas The researcher has selected 8 provinces in the north, namely Lampang Province, Lamphun Province, Chiang Mai Province Chiang Rai Mae Hong Son, Phrae, Nan and Phayao provinces

          The research results showed that the creative arts tourism potential of the Lanna Province As for the attraction of tourism (Attraction), it is found that the history of art Folk arts and Buddhist art in Lanna clearly reflect the uniqueness of Lanna. In terms of tourist amenities (amenities), it was found that there were enough shops to meet the needs of tourists. Access to tourist attractions (Accessibilities) found that the condition of the route to reach the tourist attraction is safe. The online display of travel information is clear. In terms of tourism activities (Activities), it was found that tourism activities can reflect the cultural identity and tourism management. (Administration) found that the participation of the parties to the network And creating opportunities for communities to earn income from tourism activities.

          เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดล้านนา สามารถสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มล้านนาได้ 16 โปรแกรม นำเที่ยวใน 8 พื้นที่


Keywords


The development of art tourism routes

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP