การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการบริการวิชาการ : กรณีศึกษา ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

Chaweewan Suwannapha, Rawat Jitjong

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการบริการของนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษาวัดเด่นชัย ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ และ 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้รูปแบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงปริมาณ

          กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนชมรมรักษ์สุขภาพ /อสม. ประชาชนหมู่ 1 จำนวน 15 คน และตัวแทนนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 10 รูป รวมจำนวน 25 รูป/คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเด่นชัย จำนวน 30 คน และประชาชน หมู่ 1 บ้านเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 30 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล   เชิงคุณภาพจากสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และการวิจัย เชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัย พบว่า

          1. การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการบริการวิชาการ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ โดยจัดทำโครงการสัมมนาเรื่อง สร้างเสริมกายใจก้าวสู่วัยสูงอายุ ด้วยหลัก 5 สุข วัดเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุหรือ  การดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข โดยการปฏิบัติตามหลัก 5 สุข คือ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ

          2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างเสริมกายใจก้าวสู่วัยสูงอายุ ด้วยหลัก 5 สุข รวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านผู้จัดทำโครงการ รองลงมา คือ ด้านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านความรู้และการประยุกต์ใช้ ด้านสิ่งอำนวย  ความสะดวก ด้านกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน วิทยากร ตามลำดับ

 

 

Abstract

          The objectives of this article were 1) to study the learning integration with research based on problems and service of student who was the fouth class, the branch of Social Studies faculty of Bachelor of Education a case study of Wat Denchai, Denchai Sub-Districh, Phrae Province and 2) to study the level of the satisfactory of activitics joiner the academic service. It was the mixed methods research. It used guality research documentary studies, action research and quantities research.

          The Simple of this research was 1) the qualities group was using 15 people from aging people, healthy club and village healthy volunteers, the 4 years of education faculty in Social Studies in 10 persons, in total 25 persons, by using purposive selection. 2) the quantities group was aging from Den Chai aging school 30 persons and people from Baan Den Chai 30 persons, in total   60 persons. The research tools were the satisfaction questionnaire and in-dept interview. The gualities andlysis were observed the answer behavior from indept interview, joining activities. The guantitative research analyzed statistis mean and standard viation.

 

          The results are followed :

          1. The integration of learning and research by problem base learning and communities base learning. The seminar was physical and mental promote of aging by 5 principle of happiness at Wat Den Chai Tambol Den Chai Amphoe Den Chai, Phrae Province. This program was prepared to physical and mental of aging to aging communities and happiness living by 5 principle of happiness, comfortable, enjoyment, elegance, distinctness and pacification.

          2. The satisfactions of participants who attend the seminar, in total in high. The rank of choices was the project director, learning activities, knowledge and applying, facilities and step of processes.


Keywords


Integration of teaching; Academic services to Social;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP