การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการบริการวิชาการ : กรณีศึกษา ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

Chaweewan Suwannapha, Rawat Jitjong

Abstract


บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการบริการของนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษาวัดเด่นชัย ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่  2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ ศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร เป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดสนทนากลุ่ม การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงปริมาณ

          ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนด ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนชมรมรักษ์สุขภาพ /อสม. ประชาชนหมู่ 1 จำนวน  15 คน และตัวแทนนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 10 รูป รวมจำนวน 25 รูป/คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเด่นชัย จำนวน 30 คน และประชาชน หมู่ 1 บ้านเด่นเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 30 คน  รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 ผลการวิจัยพบว่า

          1. การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการบริการวิชาการ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  โดยจัดทำโครงการสัมมนาเรื่อง สร้างเสริมกายใจก้าวสู่วัยสูงอายุ ด้วยหลัก 50สุข วัดเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุหรือการดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข โดยการปฏิบัติตามหลัก 5 สุข คือ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่างและสุขสงบ

          2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างเสริมกายใจก้าวสู่วัยสูงอายุ ด้วยหลัก 5 สุข รวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  อันดับแรก คือ ด้านผู้จัดทำโครงการ รองลงมา คือ ด้านฐานกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านความรู้และการประยุกต์ใช้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน วิทยากร ตามลำดับ


Abstract

          The Integration of teaching social service of Seminar and academic services to Social Studies in faculty of Bachelor of Education in Social Studies was the mixed method research. In Quality research was collecting data by documentary studies, to studies the concepts, theories, relate researches, focus group, action research and quantities research. The Simple of this research was 1) the qualities group was using 15 people from aging people, healthy club and village healthy volunteers, the 4 years of education faculty in Social Studies in 10 persons, in total 25 persons, and using purposive sampling.  2) the quantities group was aging from Den Chai aging school, 30 persons and people from Baan Den Chai, 30 persons, in total 60 persons. The research tool was using the satisfaction questionnaire, and in-dept interview for collecting the data observing on community activities. And to analyzed from satisfactions the data collecting.

 

The results are followed:

     1. The integration of learning and research by problem base learning and communities base learning. The seminar was physical and mental promote of aging by 5 principle of happiness at Wat Den Chai Tambol Den Chai Amphoe Den Chai, Phrae Province. This program was prepared to physical and mental of aging to aging communities and happiness living by 5 principle of happiness, comfortable, enjoyment, elegance, distinctness and pacification.

     2. The satisfactions of participants who attend the seminar, in total in high. The rank of choices was the project director, learning activities, knowledge and applying, facilities and step of processes.

 


Keywords


Integration of teaching; Academic services to Social;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP