องค์ความรู้การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพของพระสงฆ์เกี่ยวกับ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ

Suwannee Sroisong, Phrakhru Soontrondhammanitus, Phra Sakdithat Sangtong, Kunnaya Kaewtankham, Yuttapong Aunhathaweesup, Namthip Jongsiri

Abstract


บทคัดย่อ

          การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้การป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพของพระสงฆ์เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในภาคเหนือ พระสงฆ์ มีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งพบบ่อย 4 โรค คือ โรคอ้วนและ/หรืออ้วน ลงพุง  โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มี 5 ประการ คือ 1) การบริโภคหรือฉันอาหาร 2) การออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายน้อย 3) ด้านอารมณ์ 4) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5) ขาดการบูรณาด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ดังนั้น การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับพระสงฆ์ มีดังนี้ 1) ถวายความรู้การดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันอาหาร ออกกำลังกายและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค 2) จัดทำสื่อสุขภาพ 3) รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้และตระหนักในการเลือกอาหารถวายพระสงฆ์ 4) ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยภายในวัด 5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

Abstract

            This documentary research aimed to study and synthesize knowledge of preventing and promoting the health Buddhist monks involving Non Communicable Diseases : (NCDs) of network parties in northern region. The research was analyzed and synthesized a documentary and related research. It was found that the most common NCDs were four types include obesity and metabolic syndrome, dyslipidemia, hypertension and diabetes mellitus. The leading causes for this NCD are related to behavior of food consumption as well as less physical exercise or physical activity. Additionally, other risk factors related to NCDs are problem psychological problem and poor environmental sanitation as well as lack of integrated health care service for Buddhist monks. Thus, to decrease NCDs among monks including the preventing and promoting health for Buddhist monk are comprised of giving knowledge about eating and exercise behavior modification, building health media, campaign offering healthy diet for monks among Thai Buddhist, promoting good environment in temple and building network to enhance a good state health and quality of life among Buddhist monks.


Keywords


Social science

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP