รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

Buddhinan Boonruang

Abstract


บทคัดย่อ

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้นำกลุ่มในชุมชน จำนวน 40 คน โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  และแบบสนทนากลุ่มย่อย ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า

     รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ “M-PED Model” ประกอบด้วย การบริหารจัดการกลุ่มที่หลากหลาย (Multi-Management) การสร้างความเข้มแข็งของผู้นำกลุ่ม (Potential) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Empowerment) และการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Development) รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่ควรดำเนินการ ผู้นำกลุ่มสามารถที่จะบริหารจัดการกลุ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่หลากหลาย สร้างความเข้มแข็งของผู้นำกลุ่ม และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

 

Abstract

     This research study aims to develop and evaluate the transformational leadership model for group management and strengthening the community economic development on highland ethnic groups in Nan province. The sample groups used in the study were 40 group leaders in the community using questionnaires, interviews and small group discussion. Carry out data collection The study found that.

     The transformational leadership model for group management and the strengthening of community economic development on the highland ethnic groups in Nan province is the "M-PED Model" consisting of Multi-Management, Potential, Empowerment, Development. A developed pattern. It is very important to do so. Group leaders are able to manage groups in diverse community economic development. Building the strength of the group leader And strength to the community And promoting community economic development Towards sustainability and finally self-reliant.


Keywords


transformational leadership, management, strengthening, community economic development, ethnic groups

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP