ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

Natthayanan Wetham, Thak Udomrat

Abstract


บทคัดย่อ

           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ 351 คน โดยมีวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยแบ่งโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนออกเป็น ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 351 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และแบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า  1) ระดับความสามารถและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ 0.01 และมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับสูง และ 3) องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคมีตัวแปรที่สอดคล้อง 5 ด้าน โดยโมเดลมีความสอดคล้องดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์   และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ามีตัวแปรที่สอดคล้อง 4 ด้าน  โดยโมเดลมีความสอดคล้องพอใช้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

Abstract

           This research aims to 1) study the ability’s level for Influencing adversity quotient of the students in Mathayomsueksa 3 in Phitsanulok Province; 2) study the causal factors’ level for Influencing adversity quotient of the students in Mathayomsueksa; and  3 in Phitsanulok Province, and 3) study the causal factors for Influencing adversity quotient of the students in Mathayomsueksa 3 in Phitsanulok Province. The samples were 351 students in Mathayomsueksa 3 in Phitsanulok Province in semester 2018 by the sample random sampling according to the school’s size.  Defining the samples use Krejcie and Morgan’ s table.  The research instruments for collecting data were the questionnaire of ability for Influencing adversity quotient and questionnaire of factors for Influencing adversity quotient of the students in Mathayomsueksa 3 in Phitsanulok Province. The results of this research found that 1) ability’s level  and the causal factors’ level for Influencing adversity quotient in overview in high level; 2)  the causal factors related to the ability  for Influencing adversity quotient  in same direction in high level at the significant 0.01;  and 3) the confirmatory  factor analysis of  factor for Influencing adversity quotient has 5 related variables, the model is a good consistency with the observed data. The confirmatory  factor analysis of  ability for  Influencing adversity quotient has 4 related variables, the model is a fair consistency with the observed data.


Keywords


Causal factor, Ability for Influencing adversity quotient, Students in Mathayomsueksa 3, Phitsanulok Province

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP