การสร้างแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้มาตรวัดเจตคติแบบนัยจำแนก

Parinya Banyat, Manee Sanghirun, Rapin Posrie

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้มาตรวัดเจตคติแบบนัยจำแนก 2) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ 3) เพื่อแปลผลคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 3,224 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 458 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้มาตรวัดเจตคติแบบนัยจำแนก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ค่าอำนาจจำแนก (r) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (rtt) และการแปลผลคะแนนโดยการแปลงคะแนนดิบให้อยู่ในรูปของคะแนนมาตรฐานเก้า (Stanine)

          ผลการวิจัย วัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้มาตรวัดเจตคติแบบนัยจำแนก ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก 20 องค์ประกอบย่อย 79 ตัวบ่งชี้ จำแนกเป็น ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ มี 2 องค์ประกอบย่อย 8 ตัวบ่งชี้ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มี 2 องค์ประกอบย่อย 10 ตัวบ่งชี้ การมีจิตวิทยาในการสอน มี 3 องค์ประกอบย่อย 13 ตัวบ่งชี้ การเป็นแบบอย่างที่ดี มี 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวบ่งชี้ การมีคุณธรรมและจริยธรรม มี 4 องค์ประกอบย่อย 13 ตัวบ่งชี้ การปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ มี 3 องค์ประกอบย่อย 11 ตัวบ่งชี้ และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็นกัลยาณมิตร มี 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวบ่งชี้ โดยผ่านการประเมินคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.881, 0.927, 0.913, 0.918, 0.899, 0.928 และ 0.936 ตามลำดับ ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.431 - 0.757 วัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน ทั้ง 7 องค์ประกอบหลัก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบแต่ละตัวมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเกิน 0.30 และมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทุกตัว ส่วนวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่าการแปลผลคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์นักศึกษาส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง

 

 

Abstract

          The purposes of this article were 1) to construct teacher’s spiritual measurement for students studying in faculty of Education, Uttaradit Rajabhat university by using semantic differential; 2) investigate model consistency applying confirmatory factor analysis : CFA; and 3) interpret teacher’s spirituality scores of students. The population used in this quantitative study was 3,224 undergraduate students studying in faculty of Education, Uttaradit Rajabhat university in academic year 2020. The sample selected by stratified random sampling method was 458 undergraduate students registered in the second semester in 2020. The instruments used were teacher’s spiritual measurement using semantic differential. Confirmatory factor analysis, discrimination index (r), reliability(rtt), and converting raw score to stanine were the parameters used for statistical analysis.

          The findings revealed that teacher’s spiritual measurement consisted of 7 main factors, 20 factors, and 79 indicators: interaction between teacher and students consisted of 2 factors and 8 indicators, love and faith in teaching profession consisted of 2 factors and 10 indicators, using educational psychology consisted of 3 factors and 13 indicators, being student’s role model consisted of 3 factors and 12 indicators, following moral and ethical principles consisted of 4 factors and 13 indicators, practices based on roles and duties consisted of 3 factors and 11 indicators, and having human relation skills consisted of 3 factors and 12 indicators. The index of item-objective congruence (IOC) of the measurement was between 0.60-1.00 while the reliability was 0.881, 0.927, 0.913, 0.918, 0.899, 0.928, and 0.936 respectively. The discrimination was between 0.413 - 0.757. The model was valid and well fitted to empirical data. The factor loading for all aspects was over 0.30 and the indicators were statistically significant at 0.05. According to the interpretation of teacher’s spirituality scores, the teacher’s spirituality of students studying in faculty of Education was at a high level.

 


Keywords


Spirituality, Spirituality Scale, Development Test

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP