การพัฒนาภาวะผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

PhraThongchai Vachirayano (Pichai)

Abstract


บทคัดย่อ

           ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบของผู้นำยุคใหม่ซึ่งนับว่าสอดคล้องในยุคปฏิรูปที่ได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตและการบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้นำจะมีความสามารถในการหยั่งรู้และคาดการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ มีความคิดชัดเจนที่นำบุคลากรไปสู่องค์กรในการเปลี่ยนแปลง ด้วยศักยภาพและสมรรถนะเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งเน้นการปฏิรูปและพลิกโฉมหรือยกเครื่ององค์กรสนับสนุนการถ่ายโอนวัฒนธรรมแนวใหม่ มีความสามารถ ในการจัดการเปลี่ยนแปลง สามารถตีความ เข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรประสบผลสำเร็จ ผู้นำจึงเป็นผู้ที่ต้องแบกรับปัญหาและภาวะแรงกดดัน จากรอบด้าน ดังนั้น ผู้นำจึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหารอบด้านที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างสุขุมรอบครอบ และสามารถแก้ไขปัญหาจนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

  

 

Abstract

             Change leader is a model of a new era of leadership that is consistent with the reform era where has developed the quality of production and service continually improving. Leaders will have the ability to foresee and predict the future with accuracy. They have clear idea that leads staff to the organization change with full potential and competence including focusing on reform and reinventing or overhauling organizations that support new cultural transfers. They have the ability to manage change; be able to interpret and understand matters quickly, Creative and able to apply various methods for the organization to be successful. Leaders are the ones who have to bear problems and pressures from all sides. Therefore, leaders need to develop their knowledge all the time for getting challenge all the problems that arise in a discreet and comprehensive manner and can solve the problem until it has wess done.


Keywords


Leadership, Leadership Development, Transformational Leadership

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP