ผลสัมฤทธิ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องสีกับทัศนศิลป์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนที่มีการบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Rangsiman Puranawit, Amnat chanpan

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สีสันในงานศิลป์ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สีสันในงานศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ที่เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน ได้มาโดยการเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สีสันในงานศิลป์ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ จำนวน 11 แผน และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก้ สถิติในการหาประสิทธิภาพ E1/E2 เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สถิติพื้นฐานค่าร้อยละ

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สีสันในงานศิลป์ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ที่เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.14/88.13 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สีสันในงานศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ที่เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         

 

Abstract

          The objectives of this article were 1) to develop and evaluate the efficiency of color and visual arts lesson plan in unit one and arts composition in unit two by group process and 2) to study the achievement of students’ pretest and posttest on color and visual arts lesson plan in unit one and arts composition in unit two with learning through group process. It was a experimental research. The sample in this research were eight grade six students who had got hearing impairment through purposive sampling. The instruments of the research were visual arts lesson plan on color in art topic from unit one and arts composition from unit two that consist with eleven lesson plans and twenty items of pretest and posttest. The data were statistically analyzed using formula (E1/E2), standard criteria 80/80 and percentage.

          The results of the research were as follows: 1) The efficiency of visual arts lesson plan on color in art topic from unit one and arts composition from unit two through learning with group process of students with hearing impairment was 81.14/88.13 and 2) before and after learning achievement by using visual arts lesson plan on color in art topic from unit one and arts composition from unit two through group process of students who had got hearing impairment was significantly different at the statistical level of .05

Keywords


Hearing impairment students, Group process, Lesson plan, Learning achievement

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP