กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Sombat Kanbute

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นในชุมชนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นในชุมชนเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  2) เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นในชุมชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนเพื่อความหลากหลายและสร้างผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นให้มีมูลค่าสูงและใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละและกำหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาอาหารท้องถิ่นในชุมชนเพื่อต่อยอดวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและเป็นการเสริมจุดแข็งของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และอาหารท้องถิ่นควรจะต้องรีบเร่งดำเนินการพิจารณาเป็นสิ่งแรกตลอดถึงห่วงโซ่อุปทานของอาหาร ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 2. ในภาพรวมของงานวิจัยของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์จากการดำเนินงานโครงการในระดับมาก ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย และหลายขนาด รสชาติ คุณภาพ มีฉลากกำกับผลิตภัณฑ์ชัดเจน ระบุวันหมดอายุ 2) กลยุทธ์ด้านราคา พบว่าการกำหนดกลยุทธ์ตั้งราคาหลายระดับ และควรมีการติดราคาไว้อย่างชัดเจน ราคา เหมาะสมกับคุณภาพและสินค้า 3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายพบว่าการให้ความสําคัญกับตลาดในชุมชน การเพิ่มแหล่งจําหน่ายและช่องทางการตลาดที่หลากหลาย โดยการออกบูธการท่องเที่ยว การแสดงสินค้าร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และตลาดออนไลน์ 4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีการส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการพัฒนาสื่อต่าง ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 

Abstract

           The main objectives of this research article were 1) to develop strategies for local food products in the community and to promote local food products in communities in Sukhothai-Si Satchanalai Historical Park by participation of the community; 2) to build capacity in development strategies. Local food products in the community and technology transfer to the community to diversify and create high-value local food products and use local ingredients. Analyze the data using frequencies. Percentage value and set evaluation criteria Which is research and development (Research and Development). The results of the research were found: 1. Local food development in the community to build on the local food culture and to enhance the strength of the culture. folk wisdom And local food should be considered first and foremost throughout the food supply chain. Both at the upstream, midstream and downstream levels. 2. Overall, the research of the people/beneficiaries has developed creative local food products from the project implementation at a high level, namely: 1) Product strategy. It was found that the products were of a wide variety and many sizes, tastes, quality, and clearly labeled products. Specify expiration date 2) Price strategy Found that setting a multi-level pricing strategy and the price should be clearly marked, the price is suitable for the quality and the product; 3) the distribution channel strategy found that the importance of the community market Adding a variety of distribution sources and marketing channels by issuing a tourism booth Exhibition with government agencies and online market 4) marketing promotion strategy, it was found that there was more marketing promotion. and public relations thoroughly, especially the development of various media to reach the target group


Keywords


strategy, local food, community involvement

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP