การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

Phisit Kotsupho

Abstract


บทคัดย่อ

           บทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านสื่อและนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  2) เพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อนำสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix method)   ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 25 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

             ผลการวิจัย พบว่า 1) ครูพระสอนศีลธรรมยังขาดทักษะองค์ความรู้พื้นฐานด้านสื่อและนวัตกรรม ไม่ชำนาญการใช้สื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยรวมถึงขาดความชำนาญในการผลิตสื่อโดยเฉพาะสื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับช่วงชั้นเรียน 2) ความเหมาะสมของสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.76, S.D. = 0.71) ประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.53/83.06 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 0.75 คิดเป็นร้อยละ 75 และ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.76, S.D. = 0.01) ผลวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการอบรมของนักเรียน ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เป็นไปตามสมมติฐานมีการพัฒนาขึ้นทั้ง 3 ด้าน 3) ครูพระสอนศีลธรรมสามารถนำสื่อและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และความรู้ที่ได้มาจัดระบบ และพัฒนาให้มีความทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  

 

Abstract

             This research entitled "The Media development and teaching innovation of monk moral teachers in Chiang Mai Schools” is of three objectives: 1. to study the knowledge of media and integrated teaching innovation of moral teachers in Chiang Mai’s schools, 2. to develop media and innovation of integrated teaching to be more effective. 3. to enable the monk moral teachers using media and innovation to integrate teaching in Chiang Mai’s schools.

             The research findings showed that the 1) The problem and obstacle to work performance of moral teaching monks found that the moral teaching monks lack of transfer skill and no teaching techniques, no modern teaching media skill for teaching, lack of media production technology, lack of teaching media skill, 2) The appropriation of an innovation media was high level ( = 3.76, S.D. = 0.71),The efficiency of the application was 80.53/83.06 in average based on the standard criteria (80/80),The effectiveness index of application was high learning (0.75, 75%) and The satisfaction of student for using of application was high level (= 3.76, S.D. = 0.01) Students showed facilitative learning behaviors in classes The fourth hypothesis was thus also confirmed 3) The teaching media should be varied, up-to-date, suitable to students in each level, and students should have a chance to use the media.


Keywords


Learning, Dhamma, Participatory, Medias

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP