แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านวังโพ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

Theenarit Prachan

Abstract


บทคัดย่อ

         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านวังโพ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และ 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านวังโพ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสภาพปัญหา แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และแบบประเมินความเหมาะสม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

         ผลการวิจัยที่พบ

        1. สภาพปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านวังโพ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สภาพปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการ

        2. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านวังโพ คือ ควรวิเคราะห์ระบบข้อมูลโดยละเอียด สำรวจข้อมูลพื้นฐานที่ตรงกับสภาพจริงของสถานศึกษา จัดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งผู้ดูแลรักษาระบบและผู้ใช้งานระบบโดยตรง ออกแบบการใช้งานของระบบให้มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการบำรุงดูแลรักษา

 

Abstract

         The purpose of this research were 1) to investigate the problem of information system for academic affairs administration of Banwangpho school, Sam-ngao district, Tak province and 2) to find guidelines of information system development for academic affairs administration of Banwangpho school, Sam-ngao district, Tak province. The research population were school administrators, head of administration, head of learning subject groups, board of basic education institutions, the teacher were responsible of administrative, teacher and educational and student parents personnels 35 persons. Data was gathered by problem condition questionnaire, focus group discussion report and suitability assessment form. The data were analyzed by an application package for frequencies, percentages, mean and standard deviation.

       The results showed that:

       1. The problem in the information system for academic affairs administration of Banwangpho school, Sam-ngao district, Tak province. The current problem situation as a whole was at high levels. Considering several aspects, it was found that are all items were at high levels.

       2. Guidelines of information system development for academic affairs administration of Banwangpho school. School should analyze the information system thoroughly. Explore basic information that matches the actual conditions of the educational institution. Provide personnel with knowledge, expertise and appropriateness to be responsible for system administrators and system users directly. System design to be convenient, fast, easy to use, uncomplicated and easy maintenance


Keywords


Development Guidelines, Information System, Academic Affairs Administration

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.