การศึกษาการบริหารจัดการศึกษางานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนแกน้อยศึกษา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Unyamanee Suyasueb, Prapatsorn Somsathan, Parichat Buacharoen

Abstract


บทคัดย่อ

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษางานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาของการบริหารจัดการศึกษางานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  โรงเรียนแกน้อยศึกษา อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนรวมทั้งสิ้น 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการศึกษาผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษางานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา  โรงเรียนแกน้อยศึกษา อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  สภาพปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับสภาพปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนระดับสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 2) การหาแนวทางพัฒนาของการบริหารจัดการศึกษางานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  โรงเรียนแกน้อยศึกษา อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษางานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา โรงเรียนแกน้อยศึกษา อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ทำให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษางานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา โรงเรียนแกน้อยศึกษา อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้วิจัยเลือกผลการประเมินในระยะที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป  ตั้งแต่ 3.51ขึ้นไป มายกร่างเพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโรงเรียนแกน้อยศึกษา อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  

 

                 

Abstract

           The purpose of this research was to study the current state of academic management in order to develop learners according to the educational standards framework , basic education level and to look for ways to improve educational management and academic work in order to develop learners in accordance with the educational standard framework. Basic education level of the school Kaenoi Suksa School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province. The population used in the research was school administrators. Teachers and personnel, students, parents, and basic education committees. There were 180 people in total. The tool used to collect data was a questionnaire and the data were analyzed using a packaged program to analyze frequency, percentage, mean, and standard deviation.

          The results of the study revealed that the current state of education management and academic work for the development of learners according to the framework of educational standards, Basic education level of Kaenoi Sueksa School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province. The overall current condition is at a high level  when considering each side, it was found that the desirable characteristics that the level of problem conditions was at its peak and in terms of the academic achievement of learners, the problem level was at a high level. Sorted by the average from the highest to the lowest, Analysis according to the educational standards framework Level 1 Learner Quality in Basic Education.


Keywords


Guidelines, Development, Student Quality, Academic Affairs Administration

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.