การพัฒนาระบบการสอนตามพุทธวิธีเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

Phra Pitak Boontong

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความวิชาการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบการสอนตามแนวคิดพุทธวิธีสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โดยการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาระบบการสอน พุทธวิธีสอน โดยผู้เขียนได้อ้างอิงแนวคิดการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 6 ขั้นตอน  มาประยุกต์ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการสอนที่ทันสมัยบูรณาการเชื่อมโยงกับแนวคิดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกในการพัฒนาตนสู่ความเป็นพลเมืองดี 


Abstracts

          This academic article. It is part of the study according to the Doctor of Education program in Social Studies. The objective of this study was to study the development of a teaching system based on Buddhist concepts to promote good citizenship, by studying the body of knowledge about the concepts, theories, development of teaching systems, Buddhist teaching methods. The author has referred to the concept of research and development of educational innovation in 6 steps to apply as a guideline for the development of a modern teaching system integrated with the concepts of Buddhist principles to create a body of knowledge in development of effective teaching and learning activities that make students aware of self-development towards good citizenship.Keywords


The teaching system, Buddhist teaching concepts, Good citizenship

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.