ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Paisal Nopparat, Sayan lnnunjai, Somjit Khonwong

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้ วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธรรมกับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ ได้จำนวน 357 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 รูปหรือคน วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท เป็นความเรียงประกอบตารางแจกแจงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า

          1. ระดับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.15, S.D.=0.34) 2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง (R=.777**) การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ที่มีน้ำใจ จิตใจดีงาม โอบอ้อมอารี 3. ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ การแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่เด่นชัดในการที่จะพัฒนาตามนโยบายให้เป็นรูปธรรม เสริมสร้างทักษะความรู้ในองค์กรให้บุคลากร ข้อเสนอแนะ ได้แก่ สร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดความเชื่อถือในการแก้ปัญหา สร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และประชาชน

 

Abstract

           This article has the following objectives: 1) to study the level of political leadership of local administrators in community development in Mae Taeng Sub-district Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province; community development in Mae Taeng Subdistrict Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province 3) to study problems, obstacles and suggestions. Political Leadership of Local Administrators in Community Development in Mae Taeng Subdistrict Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province using a combined research method A quantitative survey research, the sample group was 357 people living in Mae Taeng Sub-district Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province, aged 18 years and over. The sample size was determined from the Taro Yamane formula. Percentage, mean, standard deviation and the Pearson correlation coefficient Qualitative research interviewed 9 key informants or people to analyze content and context. It is an essay accompanying the frequency distribution table of key informants supporting quantitative data. The results showed that

           1. The level of political leadership of local administrators in community development in Mae Taeng Subdistrict Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province in all 4 aspects was at a high level (x̅=4.15, S.D.=0.34). Political leadership of local administrators in community development in Mae Taeng Subdistrict Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province Overall, there was a positive relationship at a relatively high level (R=.777**). Local administrators in community development in Mae Taeng Subdistrict Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province. Be kind, good-hearted, generous. 3. Problems and obstacles include the expression of a clear vision in order to develop concrete policies. Enhance skills and knowledge in the organization for personnel. Suggestions include building confidence to create credibility in solving problems. Build relationships between executives, colleagues and the public.


Keywords


Political Leadership, Local Administrators, Community Development

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.