การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Wutthikrai Jaikhumfu, Ketsaraphan Punsrigate

Abstract


บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการเรียนตามหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2.1 ศึกษาความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม 2.2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า(t-test) ผลวิจัยพบว่า 1)ข้อมูลพื้นฐานของครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในเรื่องสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากทุกด้าน( x̅ =4.00,S=.69) 2)ผู้เรียนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ86.89ระดับคะแนนคุณภาพมาก 3)ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4)ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนรู้หลักสูตรอยู่ในระดับมาก

 

Abstract

           The objectives of this research were 1) to create and find the efficiency of additional courses. To enhance environmental awareness using the community as a base for Mathayomsuksa 1 students 2) to study the results of using additional courses To enhance awareness of environmental management using the community as a base For Mathayomsuksa 1 students after studying the curriculum divided into 2.1 Environmental awareness study 2.2.To compare the achievements of students before and after learning. 3) To study students' opinions towards additional courses To enhance environmental awareness using the community as a base For Mathayomsuksa 1 students, implement the learning management plan according to the one-group research plan. instrument used in the experiment learning management plan Environmental Awareness Assessment Form Achievement Measurement a questionnaire for students' opinions on the course The statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation. and t-test. The results showed that 1) basic information of teachers, students and stakeholders Want to promote and develop additional courses on the environment at a high level in all aspects ( x̅ = 4.00, S = .69)


Keywords


Additional curriculum development, environmental awareness, community-

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.