การศึกษาแนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Ketsaraphan Punsrigate

Abstract


บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการและหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ผลการวิจัยพบว่า

           1.  สภาพการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 3.80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ( = 4.05) รองลงมา คือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา  ( = 3.86) ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  ( =  3.82)  ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( =  3.79)  และด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ( =  3.50) ตามลำดับ

            2.  ปัญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับน้อย ( = 2.16) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ( = 2.64) รองลงมา ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ( = 2.28) ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  ( =  2.05)  ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ( =  1.97)  และด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ( =  1.85) ตามลำดับ

            3.  แนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มี 10 แนวทาง

 

Abstract

            The objectives of this study were 1) to examine the conditions and problems of internal quality assurance of private basic education schools under Private Education Commission, Mae Sai District, Chiang Rai Province; 2) to explore the best practice of internal quality assurance system of private basic education schools under Private Education Commission, Mae Sai District, Chiang Rai Province; and 3) to propose the guidelines upgrading internal quality assurance underlying the best practice of private basic education schools under Private Education Commission, Mae Sai District, Chiang Rai. The population were 90 participants including school directors, vice directors and chiefs of quality assurance administration of schools under Private Education Commission, Mae Sai District, Chiang Rai Province. The research instruments were questionnaire and in-depth interview while statistics for data analysis were percentage (%), mean (µ) and standard deviation (s). The results showed that:

            1.  The internal quality assurance conditions of private basic education schools under Private Education Commission, Mae Sai District, Chiang Rai Province, in overall, were rated at the high level ( = 3.80). The individual aspects analysis showed that the aspect holding the highest mean was designing school development plan ( = 4.05), followed by assessing school education quality  ( = 3.86), implementing school development plan ( =  3.82), administrating school management and information system ( =  3.79), and determining education standards ( =  3.50) respectively.

            2.  The internal quality assurance problems of private basic education schools under Private Education Commission, Mae Sai District, Chiang Rai Province, in overall, were rated at the low level ( = 2.16). The individual aspects analysis showed that the aspect holding the highest mean was designing school development plan ( = 2.64), followed by determining education standards ( = 2.28), implementing school development plan  ( =  2.05), assessing school education quality  ( =  1.97),  and administrating school management and information system ( =  1.85) respectively.

            3. The results proposed 10 guidelines upgrading school internal quality assurance underlying education quality criteria for excellence private basic education schools under Private Education Commission, Mae Sai District, Chiang Rai Province.


Keywords


Internal Quality Assurance, Private Basic Education Schools

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.