Information For Librarians

เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยจัดทำรายการวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด นอกจากนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าระบบการเผยแพร่โอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่เป็นโฮสต์ให้อาจารย์ของพวกเขาใช้กับวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดูระบบ Open Journal )