Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(ปรีชา), พระครู สุตวุฒิ

กวิวํโส, พระมหาอุทิศ
กองทอง, ณัฐพล
กาญจนคุณ, พระครูวิวิธ
กาญจนพิพิธ, พิธพิบูลย์
กาญฺจโน, พระมาวิน
การะวิโก, เพชรธนินทร์
กิจจานุยุต, พระครูโอภาส
กิตติคุณ, พระครูอุทุมพร
กิตติวัฒน์, พระครูโอภาส
กิตฺติวณฺโณ (ศรีคชา), พระใบฎีกา สวรร
กิตฺติเมธี, ประจักษ์
กิตฺติโสภโณ (โพธิ์สุวรรณ), พระสมพร
กุสลจิตฺโต, พระมหาเสนอ
กุสโล, พระมหาเผด็จ

ขันธพาลี, อรอุมา

คงเรือง, สุภัทรา
คนซื่อ, ชุลีนุช
คำปาเชี้อ, มยุรี
คุณงกโร, พระมหากำพล
คุณธมฺโม, พระแสงสุรีย์

งานหมั่น, พระศักดิ์ดา
งามประโคน, สิน
งามประโคน, ิสิน


จนฺทูปโม (สิมตะมะ), พระเปลี่ยน
จันทร์จำรุญ, วิชัย
จันทร์แจ่มใส, มณฑล
จันพลา, สุรศักดิ์
จิตตะมาก, กรรมาธิการ
จิตรโรจนรักษ์, อัธยานันท์
จินดาพันธ์, นริศรา
จิรภทร์, บุญเลิศ
จิรภัทร์, บุญเลิศ
จิรวฑฺฒโน, นิพิฐพนธ์
จิรสกฺโก, จีระศักดิ์
จีรภัทร์, บุญเลิศ
จุ้นดอนกลอย, วริสรา
จุ้ยดอนกลอย, วริสรา

ฉิ่นไพศาล, นิทรา

ชนะวรรษ, ปฤษณา
ชยทตฺโต, ทรงพรรณ
ชยธมฺโม, พระสรรชัย
ชยานนโท, พระมหาอานนท์
ชยาภาโส, ชัยรัตน์
ชวนาภิภู, พระมหาอานนท์
ชัยสุข, ประวิทย์
ชัยสุข, พีรวัฒน์
ชาตเมธี, ประเสริฐ
ชำนิศาสตร์, บุญเชิด
ชิชะกุล, ประชัน

ญาลภัสธร์, สะริญ

ฐานวุฑโฒ, ประกอบ
ฐานุตฺตโร, พระมหาหล่อ
ฐานุตฺตโร, ศิริชัย
ฐิตวฑฺฒโน, ญาณวัฒน์
ฐิตวิริโย, อภิรัตน์
ฐิตสาโร, พระมหาสหัส

ณฏฺฐิโก, สมพงษ์

ดำรงกิตติกุล, พัชริน
ด้วงศรี, มยุรี

ตรีวีร์, ประพัสศร
ติกฺขปญฺโญ, พระมหาประยูร
ติกฺขปญฺโญ, วิระพันธ์
ติสฺสานุตฺตโร, สัมฤทธิ์

ถาวรธมโม, จำนงค์
ถึงสุข, สุนันท์

ทวีสุข, กนกรัตน์สิริ
ทองน่วม, เดือนเพ็ญ
ทองพินิจ, อุไรรัตน์
ทองแพง, สำราญ
ทะสา, พระวรชัด
ทับภูมี, ชญาดา
ทัศนศรี, ศิริพร
ทุลฺลโภ, บุญยัง

ธนปญฺโญ, พระมหาสมบัติ
ธนปญโญ, พระมหาสมบัติ
ธมฺมวโร, พระมหาอิศเรศ
ธมฺมวโร, วิสิทธิ์
ธมฺมสุทฺโธ, อภิชาติ
ธรรมคุณ, พระครูภัทร
ธรรมสาธก, พระครูสกล
ธรรมานุกูล, พระครูอุทัย
ธรรมารักษ์, พระครูประโชติ
ธรวฑฺฒโน, พระธนู
ธัญญานุรักษ์, พระครูอาธร
ธีระวัฒน์ มอนไธสง, ธีระวัฒน์

นนทกิตติ์, พระครูโอภาส
นริสสโร, วิสุทธิ์
นวโลจิตรัตน์, พัฐณสิญ
นันทเพ็ชร, กฤษฎา
นาคชุ่ม, จักรวาล
นาคธน, วิชชุกร
นิ่มทับทิม, กฤษดา
นิ่มทับทิม, ลดาวรรณ
นุชนารถ, ลัดดาวัลย์

บรรณรุจิ, บรรจบ
บุญปู่, สมศักดิ์
บุญวัฒน์, พระครูสถิต
บุญสภา, คาลอส
บูรณสิงห์, บัญชาปญฺญาวฑฺฒโก, พระมหาอุดร
ปทุมรัตน์, พระครูวิ

ปภสฺสโร, พระสำราญ
ประวัติรุ่งเรือง, สิทธิพร
ประสิทธิธรรม, พระครูสุนทร
ปริปุณฺโณ, วันชัย
ปริยัติคุณ, พระครูสาทร
ปริยัติยากร, พระครูวิจิตร
ปัญญาภา, รัตนะ
ปานจินดา, วัฒนีย์
ปานุทัย, ลัดดา
ปิยธมฺโม, หัตตพร

ปุญฺญากร, พระครูโสภิต
ปุญฺจาโร, พระครูสมุห์ เดือน

พรหมคุณ, พระวิเทศ
พรหมคุณ, พระวิเทศ
พรหมคุณ, วิเทศ
พวงโต, สมชาย
พัฒนโกศล, พระครูอุทัย
พิทักษา, วิลัยพร

ภัทรธิติ, ประกายรัตน์
ภูริวฑฺฒโน, อภิพงศ์
ภู่สาระ, อดิศร

มงคลวิศิษฐ์, พระครูเมตตา
มหาเทียร, จริยา
มอนไธสง, ธีระวัฒน์
มะโนน้อม, รุฒภณ

ยอดแก้ว, ปราโมทย์
ยะสาย, วีระยุทธ

รตฺนปุญโต, บุญใส
รอดบำเรอ, บุญจักรวาล
รังรองรัตน์, รุ่งอรุณ
รังสร้อย, วิไลวรรณ

รัตนคร, สมบัติ
รัตนากร, พระครูสุจิต
รัตนโสภา, ราตรี
ราชบุรี, นฤมล
ริมผดี, วรรณพรรธน์
รุจิธรรมโม, ปริญณภัสทร์
รุจิโมระ, จริยาภรณ์
รุมรัตน์, ลัดดาวัลย์
รุ่งราตรี, สุวนิตย์
รู้แผน, พรเทพ

ลังสีสิลิยะ, แสงจัน

วงศ์สุวรรณ, นิเวศน์
วงศ์เดชานันทร์, รวีวรรณ
วงศ์แสงเดือน, ภูเวียง
วชิรญาโณ, พระกฤษณะ
วชิรปญฺโญ, ธวัชชัย
วฑฺฒโน, บัญชา
วนาพิทักษ์กุล, นันทิตา
วรรณธนัง, กมลวรรณ
วัฒนคุณ, พระครูไพศาล
วิภาตะศิลปิน, เนตรชนก
วิยาสิงห์, ธนพล
วิริยานุโยค วิ., พระครูภาวนา
วิหารกิจ, พระครูปภากร
วิเชียรวรรณ, เพ็ญพักร์ศินา
วุฒิกร, พระครูสุพล
วโรภาส, พระครูขันติ

ศรีนอก, สมชัย
ศรีนอก, สมชัย
ศรีวิชัย, สุทธิพงษ์
ศรีวิชัย, สุทธิพงษ์ (Thailand)
ศรีวิเชียร, กีรติ
ศรีวิไล, ทรงวุฒิ
ศิริพุทธินันท์, นิธิภัทร์
ศิริวรรณ, อินถา
ศิริวัฒน์, ชวาล
ศิริวัฒน์, ชวาล (Thailand)
ศีลาภรณ์, พระครูปทุม

สคารโว, พระคทา
สติมั่น, อุทัย
สถาพรวจนา, ศักดา
สนั่นเสียง, ชิดชัย
สนั่นเสียง, อมรัตน์
สมพงษ์ธรรม, เจริญวิชญ์
สมิทธิพรพรรณ, จิรเดช
สร้องทองดี, สุคนธรัตน์
สวนหลวง, อารีรัตน์
สามพันธ์, แพทอง
สิขเรศ, มลวภา
สิทธิการ, พระครูโกมุท
สิริธรังศรี, พิณสุดา
สิริภูบาล, รวีวัตร์
สืบศิริ, พัฑรา
สุขสมกลิ่น, สิทธิชัย
สุจิตฺโต, สมศักดิ์
สุตานุกูล, พระครูวัฒน
สุทธิคุณ, พระครูเกษม
สุธมฺโม, พระมหาสมบูรณ์
สุปณฺฑิโต, พระมหาสุเทพ
สุรสกฺโก, สุรศักดิ์
สุริยะรังษี, สุนทรี
สุวรรณภูมา, สมปอง
สุวรรณภูมา, สมปอง
สุเมโธ, พระมหาสุพจน์

หมื่นชนะ, เริงชัย
หลวงราช, เบญญาภา
หอมหวล, ธนา
หาสียา, อาทร
หุ่นวิไล, วิชชุดา

อติชาโต, ชัยวัฒน์
อติธมฺโม, พระมงคลสุตาคม
อนันต์นาวี, ภารดี
อพโล, อำพล
อภิวณฺโณ, สมชาย
อมรรํสี, จีรพนธ์
อริยปุตฺโต, พระพิทักษ์
อักษรพรหม, อำไพรัตน์
อังศุเกียรติถาวร, วสุ
อังศุเกียรติถาวร, วันวิสาข์
อานนฺโท, พระมหาอานนท์
อิทฺธิญาโณ, วิศักดิ์
อุดม, สรายุทธ
อุดมธรรมานุภาพ, เมธาวี
อุดร, อุบล
อุตฺตโร, พระมหาอุดร
อุปนันท์, เบญจรัตน์

เกษจ้อย, สิทธิพร
เกิดมุล, จิรชญา
เจติยานุรักษ์, พระครูปฐม
เจนวิถีสุข, ทัศนีย์
เจือจันทร์, ณฐอร
เฉลยวาเรศ, เนติ
เซ็มเฮง, สุวพร
เดชสุระ, นริสานันทฺ
เดชสุระ, นริสานันท์
เดชสุระ, นริสานันท์
เดชะวงศ์, เสน่ห์
เตชวโร, พระมหาอำนาจ
เบญจพรวัฒนา, ณิชชา
เพชรโปรี, สุธาเนศ
เพ่งสุข, วัชนันท์
เมธี, พระราช
เรืองสังข์, ระวิง
เหมือยไธสง, อภิชิต
เหลืองธานี, จุฑามาศ
เอกจิตต์, ขวัญษา

แก้วทองใหญ่, ยุทธวีร์
แก้วศรี, ปนัดดา
แสงนภาวรรณ, บรรจง

โครตทอง, ประดับพร

โชติสุกานต์, สุวรรณา
โพธิ์เงิน, นพพล
โสธโร, พระสุรินทร์

ใจเหิม, อังคณา

ไชยกูล, พระมหาไพทูลย์
ไม้ไหว, วีรภัทร

K

Kingkham, Wilaisak