MCU eJournals System


 

วารสารทั้งหมด


บัณฑิตวิทยาลัย    JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW
คณะสังคมศาสตร์    JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา    JOURNAL OF MCU PEACE STUDIES (JMPS)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี   MAHACHULA ACADEMIC JOURNAL
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์    JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES(JIBS)
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ    JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BUDDHIST UNIVERSITIES (JIABU)
คณะครุศาสตร์    วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์
วิทยาเขตนครสวรรค์   วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง    วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
วิทยาเขตขอนแก่น   วารสารธรรมทัศน์
วิทยาเขตขอนแก่น   วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี   JOURNAL OF MCU BUDDHAPANYA REVIEW (JMBR)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ BUDDHIST RESEARCH JOURNAL
คณะมุษยศาสตร์   JOURNAL OF BUDDHIST PSYCHOLOGY
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ    JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES COLLEGE(JIBSC)
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี   ASIA PACIFIC JOURNAL OF RELIGIONS AND CULTURES (AJRC)
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส    JOURNAL OF MCU PALISUEKSABUDDHAGHOSA REVIEW
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ    JOURNAL OF MCU NAN REVIEW
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   BUDDHACAKRA
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์   JOURNAL OF MCU SOCIAL DEVELOPMENT (JMSD)
ศูนย์อาเซียนศึกษา    BUDDHIST ASEAN STUDIES JOURNAL
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์    วารสารพุทธบริหารการศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์   วารสารการสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตแพร่    

   วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
   
JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES 
  JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY, PHRAE CAMPUS
 

 
 
Page Header Logo

Journal of Graduate Studies Review

ISSN : 1905-1603

Indexed in   

โปรดติดตามวารสารในระบบ thaijo

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม (Journal of MCU Languages and Cultures)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร The Journal of Institute of Trainer Monk Development

ISSN : 2586-9841

วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและผลงานทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่เสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือแนวทางการพัฒนาสงฆ์และสังคม
2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในเชิงวิชาการ
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา

กระบวนการพิจารณาบทความ
การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถาบัน
  2. เพื่อนำเสนอและพัฒนาศักยภาพและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าและบทความทางวิชาการของคณาจารย์ และนักวิชาการภายนอก
  3. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่: วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการจัดการการท่องเที่ยว นันทนจิตและจิตบริการ

View Journal | Current Issue | Register

Nimit Mai Review Journal

Nimit Mai Review journal This is a journal written in the year 2017 by the management team. And Board of Directors of the Pacific Institute of Management Sciences Has given approval in the preparation Which this journal is an online journal There is an online article submission system. Online evaluation from experts using the OJS (Open Journal System)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการสอนภาษาไทย มจร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการสอนภาษาอังกฤษ มจร

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Social Science Review

 Indexed in   

 

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน / ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม / ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม


วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจบบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม

เปิดอ่านวารสาร

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Mahachula Academic Journal

Indexed in tci 

กรุณาติดตามที่ระบบบริหารบทความ

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Dhammathas Academic Journal

วัตถุประสงค์
                   1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
                   2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
                   3. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธ บูรณาการ
 

Indexed in tci 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

   Indexed in  


            วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา

           บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน  พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
           ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  วารสารไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ

           ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม     (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มีนาคม รูปเล่ม เมษายน)

           ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน   (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 เมษายน รูปเล่ม กรกฎาคม)

           ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 กรกฎาคม รูปเล่ม ตุลาคม)

           ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม   (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ตุลาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Indexed in  

วารสารในระบบ thaijo

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Buddhist Studies

Indexed in  

Journal of Buddhist Studies

          วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

         

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษาเป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมวิทยา พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม และรัฐศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา (Journal of Buddhist Studies)  อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารพุทธศาสศตร์ศึกษากำหนด

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 ธันวาคม)

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of International Buddhist Studies

Indexed in  

ISSN: 1906-6244 (print), 2586-9620 (online)

The frequency of Issue: Twice per year (June and December)
Language: English

The Journal of International Buddhist Studies is an open-access journal. We publish research articles, academic articles, special issues (special focus sections), and book reviews. All the articles published are peer-reviewed by at least two experts via the double-blinded review system.

Aims and Scope: To promote and distribute knowledge in the areas of Buddhist Scriptures, and dhamma teachings to situations of social, political, educational, environmental, economic and mental development.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact e-mail: brimcu@gmail.com

Buddhist Research Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Telephone : 035-248072 Fax: 035-248073 E-mail : brimcu@gmail.com
Web site : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS/

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Buddhist Education and Research

Journal of Buddhist Education and Research is an international journal aiming to promote and disseminate knowledge in the areas of Buddhist studies integrated with other fields of education and research. 
Publishing Schedule
            Number 1 (January-June)
            Number 2 (July – December)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

Indexed in tci

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือน เมษายน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่

* กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม -เมษายน กำหนดออก เดือนเมษายน
ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม กำหนดออก เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม กำหนดออก เดือนธันวาคม             

https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/index

                                                                   

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ISSN : 2350-9953 (Print)
ISSN : 2672-9830 (Online)
 

Indexed in tci

หลักการและเหตุผล
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ที่สำคัญเนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความคิดที่ได้จาการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย   ในการนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

หมายเหตุ
1. บทความทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัย และบทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่ส่งคืน
2. บทความ ข้อความภาพประกอบ และตารางใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่ใช่ความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
3. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

การจัดพิมพ์ ปีละ 3 ครั้ง ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)


วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ 662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5420 9454-5

View Journal | Current Issue | Register

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Indexed in tci

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

             2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา  และด้านวิปัสสนาศึกษา

             3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

     บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)
      ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารพิมลธรรม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 

 

กำหนดการออกวารสาร

             ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน)

             ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม)

 

 

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Buddhapanya Review (JMBR)

Indexed in          

 

วารสารทั้งหมด

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus

จัดทำดัชนีใน          

     

          วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน

          บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

          ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฎในบทความในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้ระบุถึงการอ้างอิง 

กำหนด

รายละเอียด 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Humannities Review

Indexed in   


ระบบบริหารวารสารในระบบ thijo

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Social Development (JMSD)

 Indexed in   

 

ISSN : 2539 - 5718 (Print)
ISSN : 2651 - 1215 (Online)

วัตถุประสงค์และขอบเขต: เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการของนัก วิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางการพัฒนาสังคม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดการออกวารสาร : ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)
ภาษา : พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประเภทของวารสาร : Academic / Scholarly Journal 
การอ้างอิง : APA Style (นาม - ปี)
นโยบาย : Double - blind peer - reviewed พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

ผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร การพัฒนาสังคมต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร การพัฒนาสังคมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร มจร การพัฒนาสังคม

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์: 035-248000 (8278) mobile : 086 263 2570  e-mail:  jsocdev@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.journal-socdev.mcu.ac.th/

ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
สำหรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Mahachula Phrae Campus

วารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย  2 ท่าน

            บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาฯ วิทยเขตแพร่ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

            ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็น ทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธ์ในการคัดลอก แต่ให้ระบุถึงการอ้างอิง

 

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

 ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนา วิปัสสนาภาวนา บาลีพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการนักวิจัยจากสถานบันอุดมศึกษา องค์กรต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม

ขอบข่ายเนื้อหา : ศาสนาและปรัชญา, พระพุทธศาสนา, ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต, มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิธีพิจารณาบทความ
1. บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
3. บทความที่ได้รับการเผยแพร่ จะได้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded)
4. บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนบทความจากภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

กำหนดระยะเวลาตีพิมพ์ : ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน กำหนดออก เดือนมิถุนายน
ปิดรับบทความ 31 พฤษภาคม

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม กำหนดออก เดือนธันวาคม
ปิดรับบทความ 30 พฤศจิกายน

วารสารจัดทำเป็น 2 รูปแบบคือ แบบตีพิมพ์เป็นตัวเล่ม ISSN : 2539-5777 (Print)

และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN : 2651-0820 (Online)

โดยฉบับตีพิมพ์เป็นเล่มได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

สำหรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Nan Review

วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) คือ

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเน้นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การสอนภาษาไทย สหวิทยาการด้านศึกษาศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded) ทัศนะและข้อคิดเห็นในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหากมีการฟ้องร้อง ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบ หากมีการคัดลอกผลงานงานวิชาการ

ISSN 2630-0397 (Print)

ISSN 2651-0901 (Online)

เปิดอ่านวารสาร

 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา
เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา
การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)

Indexed in tci

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Jiabu/index

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม (Journal of MCU Languages and Cultures)

วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม (Journal of MCU Languages and Cultures)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการสอนสังคมศึกษา

ISSN : 2697-4711

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารครุศาสตร์ มจร.โคราช

วารสารครุศาสตร์ มจร.โคราช เป็นวารสารวิชาการ ราย 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ การบริหารการศึกษา ภาษากับการสื่อสาร ภาษาศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปะัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดผลและประเมินผล พระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา ทัศนศิลป์ ภาษาและวรรณคดี วรรณกรรม ตลอดจนเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยทางด้านการศึกษา และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวนัมฏองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Chaimongkol Review

วารสารชัยมงคลปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) คือ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่แก่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded)
ทัศนะและข้อคิดเห็นในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหากมีการฟ้องร้อง ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบ หากมีการคัดลอกผลงานงานวิชาการ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Buddhist Psychology

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ภาษาศาสตร์   และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
         2. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

        บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)
        ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

กำหนดการออกวารสาร

       ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน รูปเล่ม กรกฎาคม)

        ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)

 

 

 

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Graduate Saket Review

 วัตถุประสงค์

         วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Buddhist ASEAN Studies Journal

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ในมิติของศาสนา การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและศิลปวัฒนธรรม ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

ASEAN Journal of Religious and Cultural Research

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์

Indexed in 

วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรทั่วไปในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
         1. สาขาวิชาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และจิตวิทยา
         2. สาขาวิชาด้าน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสตร์
         3. สาขาวิชาด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม      

View Journal | Current Issue | Register

วารสารมหาจุฬาคชสาร

View Journal | Current Issue | Register

ภาพหน้าปกวารสารฉบับที่ ๑ และ ๒ และภาพตรามหาวิทยาลัย

Journal of MCU Buddhist Review

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ เป็นวารสารของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำขึ้นภายใต้ระบบ Open Journal System

View Journal | Current Issue | Register

Journal of MCU Buddhist Review

View Journal | Current Issue | Register

Asian Journal of Arts Managment

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ Buddhist Research Journal

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร พะเยาวิชาการ

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา  สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Journal of International Buddhist Studies College(JIBSC)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพุทธบริหารการศึกษา

วารสารพุทธบริหารการศึกษา มจร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่

* กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม -เมษายน กำหนดออก เดือนเมษายน
ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม กำหนดออก เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม กำหนดออก เดือนธันวาคม 

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร นารายณ์ปริทรรศน์

JOURNAL OF MCU NARAI REVIEW

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Buddhacakra

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

มหาจุฬาสาร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารปรัชญาสาส์น

View Journal | Current Issue | Register