Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(ชัยกุง), พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม

(นามแสง), พระมหา พงษ์ศิร คมฺภีรเสฏฺโฐ
(นำพล), พระครูสิริ พัฒนนิเทศก์
(มณีวงษ์), พระมหาวิโรฒ ปภาโส
(ศรีธนปัญญากุล), พระอธิการนพพร กิตฺติสาโร
(สุภาจาโร), .พระครูสังฆรัก ศิริสำราญ
(แสงย้อย), พระมหาปพน กตสาโร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

กฤษณะภูติ, วิไลวัจส์
กฤษณะภูติ, วิไลวัจส์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Thailand)
กลางเภา, ทัศนีย์
กลิ่นงาม, เสนาะ
กล้าประจันทร์, มาลัย
กันทะเตียน, วุฒินันท์, มหาวิทยาลัยมหิดล
กัปโก., ธีร์ดนัย
กิจจารักษ์, พระครูอุทัย
กิตยาภรณ์, .พระครูสิริ

ขยันทำ, รัชชัย
ขุนแก้ว, อุทัย

คงสัตย์, สุรพงษ์
คงสัตย์, สุรพงษ์ (Thailand)
คงเสน, วรเชษฐ์
คณารักษ์, .พระครูศิริโสธ

คล้ายเดช, ปัญญา
คัมภีรญาณ, พระครูสุธี
คุณากรพิทักษ์, ประพรทิพย์
คุตฺตจิตฺโต, พระปรีชา
คุนผลิน, ภูวนิดา
คู่กระสังข์, สันติ

งามประโคน, สิน, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จนฺทาโภ, *พระครูปลัด สุวัฒนพุทธคุณ
จันทชุม, ณัฏฐชัย
จันทรมงคล, พันธวุธ
จันทร์หอม, จักรพันธ์, Loei Rajabhat University
จันทร์เหลือง, ธัญญ์นิธิ
จันทศาสตร์, รวมพล
จารุเมธีชน, เอกฉัท
จิตฺตคุตฺโต, พระนิติกร
จิรวฑฺฒโน, .พระมหานิพิฐพน
จิรโรจน์ภิญโญ, นิษฐ์วดี
จ่ายเพ็ง, ภัทรภร

ชัยเสนา, อารดา
ชาทุม, สมหมาย
ชาบุตรบุณฑริก, สุรีพร
ชาสิงห์แก้ว, สมปอง
ชุ่มนาเสียว, ไชยวัฒน์
ชูเพ็ญ, หควณ
ช่างทา, อนุวัตร
ช่างเหลา, เอกราช, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

ญาณวโร, .พระครูมุนีวรา
ญาณสิทฺธิ (ยังพิมาย), พระมหาวสันต์

ฐิตญาโณ, พระสมบัติ
ฐิตปญฺโญ, พระมหามิตร

ดอกไธสง, บุญทัน
ดำเนิน, พระปลัดสมชาย, Buddhapanya Sri Thawarawadee Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
ดีสวนโคก, ชอบ

ตาตินิจ, ประสิทธิ์
ตโมนุโท, พระอนันต์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ถิรภทฺโท, .พระครูสมุห์ชิ, หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พุทธมณฑลจันทบุรี

ทองดี, วิทยา
ทองดี, วิทยา, มจร.ขอนแก่น (Thailand)
ทองนึก, ภัทรวดี
ทองปั้น, สุวิน
ทองปั้น, สุวิน
ทองสุข, ชัยรัตน์
ทะสา, พระวรชัด, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 9/37 ม.12 บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ทัศวงษา, จเด็จ

ธงภักดี, ลลิตา
ธมฺมวุฑฺโฒ, พระครูปลัด พีระพันธ์
ธมฺมวุฑฺโฒ, พระมหาวิทูรย์
ธรรมวงศ์, พระครูปริยัติ
ธารชัย, สุภัฐวิทย์
ธิติวิสุทฺธี, พระธีรภัทร์

นราพงศ์พุทธ์, ปางธาราไพร
นรินฺโท, .พระปลัดอนุชาต
นรินฺโท, .พระมหาเชาวฤทธ ทรัพย์สวัสดิ์
นันทะศรี, วันเพ็ญ
นาคุณทรง, ทัศนีย์
นางทะราช, อนุสรณ์
นามตะ, กันตินันท์
นามสีฐาน, สมควร
นามสีฐาน, สมควร
นึกกระโทก, ประพันธ์

บนขุนทด, ปัณณทัต
บัวช่วย, สุภาพร
บัวระภา, หอมหวล
บัวศรี, อุดม
บำรุงภักดิ์, โสวิทย์
บำรุงภักดิ์, โสวิทย์ (Thailand)
บุญกอง, ฤตินันท์
บุญเรืองจักร, วรารัตน์
บุตรชีวัน, ไพโรจน์
บุตรรัตน์, ปรีชา

ปทุมทา, ชัยภัทร
ปภสฺสโร, พระอธิการสนอง
ประชานุรักษ์, อรรฆพร

ประระทัง, จักรวาล
ประวะโข, วิทยา
ประเสริฐศักดิ์ รตนญาโณ, พระ
ปริวัตร, อรวรรณ
ปรีพูล, ดุสิต
ปะวะเส, พระมหาวันดี
ปัญญาทอง, ไชยกร
ปัญญาภรณ์, พระครูสิริ
ปัญญาภิวัฒน์, พระครูพิสุทธิ
ปันวัง, วิไลวรรณ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปานมัจฉา, นุกูล
ปาลสาร, สุแทพ
ปินะกาลัง, สังเวียน
ป้องชารี, ปิลันธนา

ผกามาศ, พงษ์ศักดิ์
ผลงาม, ภัทรธิรา
ผาทอง, พระปลัดเกษฎา
ผ่านบุตร, สมควร

พงษ์บริบูรณ์, ยาใจ
พยัคฆวรรณ, อิศริยา
พรมกุล, สุรพล
พรมสิทธิ์, สันชัย, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พรหมมีเนตร, ไพโรจน์
พรหมโคตร, สาคร
พระครูสุธีคัมภีรญาณ, .พระครูสุธีคัม
พลศรีเลิศ, พงศ์ศรันย์
พลังภูเขียว, สุเมธ
พลเพชร, วรวุฒิ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พันธุ์พฤกษ์, วิลาวรรณ
พันธ์จันทร์, ฉลอง
พานิชไตรภพ, ขจรศักดิ์
พิพัฒน์นราธร, นัฐฐยา
พิพิธกุล, กิตติพงษ์
พิพิธกุล, กิตติพงษ์ (Thailand)
พิมมานุรักษ์, ริรร์
พ้องเสียง, วิชัย

ภักดียิ่ง, รัชดา
ภัคศิษฐ์ มหาวิรีโย, พระมหา
ภัทธชาพงษ์ สิริภทฺโท, พระอธิการ
ภาวนาโพธิคุณ, พระครู
ภีรญาณ, พระครูสุธีคัม
ภูมิพันธ์, เพชรสุดา
ภูมิมอญ, สาวิตรี
ภูสุข, พูนสุข

มงคลขจรกิตติ, อินทุราภรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มณีกุล, จารุณี
มหาธมฺมรกฺขิโต, พระมหานิพนธ์
มหาวีโร, พระวราวุฒิ
มหาสมศักดิ์ ชาคโร, พระ
มะลิต้น, วิชญ์
มั่งคั่ง, ชรินทร์
มาตย์แสง, หทัยชนก
มาสอน, ชัยรัตน์
มีเพียร, เกียรติพงษ์
มีไธสง, ธีระพงษ์

ยศพันธ์, ชานิณี
ยอดเพชร, เจษฎา
ยุระชัย, สำเร็จ
ย่อสิทธิสนธิ, วันเพ็ญ

ระเวงวัน, พิชัย
รัตรองใต้, วีระชัย, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รู้ยินยง, วิเชียร
รู้ยืนยง, วิเชียร
รู้ยืนยง, วิเชียร (Thailand)

ฤทธิทิศ, พระมหาจรูญ

ลาภเนตร, อังกูร
ลีกา, จรัส
ลีกา, จรัส (Thailand)
ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ, อลีนา
ลือมงคล, โรจกร

วงศ์พรพวัณ, จักรพรรณ
วงศ์วังเพิ่ม, พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ
วงษ์คำซาว, อัจฉริยะ
วงษ์เงิน, ชวลิต
วชิรปญฺโญ, พระมหาดาวสยาม
วรธมฺโม (ธรรมศรีใจ), พระนราศักดิ์
วรรณพิพัฒน์, วันวิสาข์
วรรณภาพ, พระมหาชุมพร
วรเมธีศรีสกุล, อุทัย
วาทกิจ, อุมาวรรณ
วิชัย, วิโรจน์
วิชุมา, นิติกร
วิรัชนิภาวรรณ, วิรัช
วิหคโต, ปรีชา, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วีรญาณนุยุต ญาณวีโร, พระครู

ศรีบุญเรือง, ดิษยทรรศน์
ศรีประทุม, สัมฤทธิ์
ศรีระวรรณ, สาคร
ศรีราชเลา, มนตรี
ศรีวิชัย, สุทธิพงษ์
ศรีสอาด, วสันต์
ศรีสูงเนิน, พงษ์ศักดิ์
ศรีอ่อน, สุทธินันท์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศาสตรา, ปัญญา
ศิริจันทร์, จามรี
ศิริวรรณ, อินถา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศุภษร, ประพันธ์

สญฺญโต, พระมหาสำรอง
สติมั่น, อุทัย
สนั่นนารี, นิเทศ
สนฺตจิตฺโต, พระวิทูล
สรรพอาสา, นภนต์กฤต
สร้อยน้ำ, สมคิด
สวนดง, ธัญญพัทธ์
สังข์รักษา, นรินทร์
สังสหชาติ, ศิรธิรางค์
สัจญาณมุนี, พระศรี
สัจเดย์, หะริน
สันหนองเมือง, ปรีชา
สาทรอด, ปราโมทย์
สายคำ, สุนทร
สาระแสน, ทวีศิลป์
สาไชยันต์, พระนรินทร์
สิงหาพรม, สันติ, Northeastern University
สิทธิเวที, พระราช
สินทับศาล, ภูวเดช
สิระโรจนานันท์, มนตรี
สิริจนฺโท/ศรีจันทร์, พระนัฐวุฒิ

สิริเตโช, พระมหาสุรชาติ
สีจันทร์ฮด, กฤษฎา
สีพาแลว, พระปลัด อภิสิทธิ์ ธมฺม
สีลเตโช, พระนรินทร์ (สาไชยันต์)
สีลเตโช, พระนรินทร์
สุขสมัย, กนิษฐา, มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุขสวัสดิ์, พิมพ์ลภัส
สุดสวนสี, ญานิน
สุดสะอาด, สนอง, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุทสฺสนวิภาณี, .พระมหาณัฐพันธ
สุทสฺสนวิภาณี, พระมหาณัฐพันธ
สุวรรณธรรมทิน, พระครู
สุวรรณบล, อิสระ
สุวรรณพงษ์, วัน
สุวิชาโน, พระครูใบฎีกา สุวินท์
สุ่ยหล้า, ไกรษร

หลานวงค์, อดุลย์
หลานวงษ์, อดุลย์
หอมสิน, นวัตกร
หาญพิชัย, สุริยะ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หาญศรีวรพงศ์, กาญจนา
หาได้, ธนัชพร
ห้วยหงษ์ทอง, ภูรีภัทร

อภินนท์ธีระศักดา, อรรถ
อยู่พุ่ม, นิภาภัทร
อรัญสาร, ชานนท์, 92/14 Ban Don Sawan, Tambon Dong Ling, Amphoe Kamalasai, Province Kalasin 46130
อรุณพงศ์ศิริ, เบญจมาศ
อักษรเสือ, ไพโรจน์
อัครเศรษฐนนท์, ปัณฑารีย์
อาปะโม, วรภัทร
อินต๊ะแก้ว, ผกาพันธ์
อินทรศิลป์, สุทธภา
อินทร์บึง, ลักขณา
อินทร์ประสิทธิ์, นฤมล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุดม, จันทนา, Buddhapanya Sri Thawarawadee Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
อุดม, มณีรัตน์
อุตสาหรัมย์, ชาตรี, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย
อุ่นเจ้าบ้าน, วิไลพร, Assoc. Prof. Dr.Hansa Dhammahaso
อ่อนสำอางค์, สายใจ
อ้วนพรมมา, กษิดิศ

ฮวดศรี, ชาญชัย
ฮาดภักดี, สวาท

เกรียงศักดิ์ ธมฺมวิจาโร, พระมหา
เกษจ้อย, สิทธิพร
เขตคณารักษ์, พระครูสโมธาน
เคณาภูมิ, สัญญา
เดชวาทกุล, ลาวัลย์
เถื่อนศรี, พระมหาใจสิงห์
เทพปัญญา, พรชัย
เทศแก้ว, รัฐธรรมนูญ
เพชรไพร, พระราชวุธ ปญฺญาวชิโร
เพียงพอ, ณัชชา
เพียยุระ, สังวาล
เรียงสีทา, กาญจนาท
เวียงคำ, สิทธิพล
เวียงวะลัย, ศศิธร
เสรีคตกุล, สุภชัย
เสรีรังสรรค์, ธีรภัทร์
เหลาลาภะ, .พระธรรมธรศักด
เหลื่องแหล่, ชัยพร

แก้วทองมี, พระแพรทอง
แก้วนาค, นภัทร์, วิทยาลัยการทัพอากาศ
แก้วสุฟอง, สมหวัง
แก้วไพฑูรย์, สุพจน์
แนรอท, เพ็ญณี
แพงไทย, ศศิรดา
แพนไธสง, สิริรัตน์
แม่นมาตย์, ลำปาง
แวววงศ์, ไพฑูรย์
แสงมาน, ปริชมน
แสงใส, ประยูร
แสนคำ, จันทนา
แสนคำ, เด่นพงษ์
แสนพงษ์, โกวิทย์
แสนภักดี, วันทนีย์

โกศลกิตติอัมพร, เสาวลักษณ์
โกศิลา, คชา
โขพิมพ์, อรนุช
โคตรบรรเทา, ธีรภัทร
โชติกเวชกุล, ทรงพล
โชติคุณ, .พระครูกิตติ, มจร.ขอนแก่น

โชติวํโส, เจ้าอธิการ บุญช่วย
โทขันธ์, คูณ
โพธิคามบำรุง, วรรณวรางค์
โพธิคุณ, พระครูภาวนา
โพธิเย็น, กมล
โพธิ์สาน, อภิญวัฒน์
โพธิ์หล้า, สมบัติ
โมฆรัตน์, บูชิตร์
โยลัย, นุชธิดา
โสพุดอ่อน, ผุสดี

ใสชาติ, ทิพย์ภวิษณ์

ไชยชนะ, นพวรรณ์
ไชยชุมพล, ภานุพงศ์
ไชยนิจ, กฤษณวรุณ
ไชยผาสุข, นงนุช
ไชยศรีหา, พงษ์เมธี
ไชยศรีหา, พงษ์เมธี
ไทยทอง, พีรพล, วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่
ไทยทอง, พีระพล
ไพบูลย์รัตนานนท์, นงนุช
ไรแสง, ศรุตานนท์
ไร่สงวน, พระมหา สัจจารักษ์
ไสยกิจ, สุรเดช
ไสวงาม, สาริกา

่ทองปั้น, สุวิน

J

JG-MCUKK, JG-MCUKK

K

Kapko, Teedanai, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus
Kapko, Teedanai
Kapko, Teedanai

M

Ma, Xiaomin
MCU-KK, JG-MCUKK
MCU-KK, Journal
MCUKK, JG