วารสาร มจร นารายณ์ปริทรรศน์

Journal of MCU Narai review

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
3.เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม โดยอาศัยหลักพุทธบูรณาการ

 

       การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
       กำหนดการเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ
       ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม