การสอนแบบโครงงาน เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

พระมหาจงรักษ์ อาทิตฺตเมธี ภูพิษ

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การสอนแบบโครงงาน เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า :

            1. จากการวิจัย การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการทำโครงงานอยู่ในระดับปานกลาง และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

            2. จากการวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าก่อนเรียนรู้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนมีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางและระดับน้อย เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้วพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( )  =0.29 , S.D. = 0.11 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) = 0.34,  S.D. = 0.09 สรุป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : การสอนแบบโครงงาน, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

ABSTRACT

The research was “Project -Based Teaching to the Sufficiency Economy Principle for Students’ Grade XI Watphaidam School General Education Singburi Province”. Result had found that :

1. The research from project -based teaching to the Sufficiency Economy principle for Secondary Students’ Grade XI Watphaidam School General Education Singburi Province, by overview students had their behavior and then they can solve a problem and can do their project on medium revel. They had opinion for doing activities by overview were more revel.

2) The research from comparing for pre-test and post-test. It had found that before learning, students had some basic knowledge for Sufficiency Economy principle from pre-test were at medium and less revel. Students had some knowledge for Sufficiency Economy principle from post-test were found that, they understood for Sufficiency Economy principle more than pre-test and have average at ( )  = 0.29, S.D. = 0.11 and then post-test at ( ) = 0.34, S.D. = 0.09. Occlusion the achievement from post-test higher than pre-test by significant statistic at revel 0.05.

Keyword : Project-based Teaching, Sufficiency Economy.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.