วารสารการสอนสังคมศึกษา

ISSN : 2697-4711

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 ธันวาคม)


Vol 2, No 01 (2020): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)


Cover Page