การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พระแดนชัย สุริยวํโส สุริยวงศ์

Abstract


บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research)
โดยใช้วิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวนนักเรียน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา โดยกระบวนการสอนตามหลักอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยกระบวนการสอนตามหลักอริยสัจ 4 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ผลการวิจัยพบว่า

     1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา โดยกระบวนการสอนตามหลักอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน (x) = 11.46,   (S.D.) = 2.686. ค่าเฉลี่ยหลังเรียน (x) = 23.42 (S.D.) 3.296, สรุปว่า หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

     2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการเรียนรู้รายวิชา พระพุทธศาสนา โดยกระบวนการสอนตามหลักอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

คำสำคัญ : การพัฒนา, พุทธศาสนา, อริยสัจ 4

Abstract

     This research was The Pre-Experimental Research h by using One Group Pre-test and Post-test Design. The example group were used for this research namely, Students who were studied in the 1st secondary revel Wilaikeatuppatham School Denchai district Phrea province. There were students 24 persons by Purposive Sampling by mean have the objective as namely. 1) To study the achievement from Pre-test and Post-test Design of Buddhist subject by teaching process according to the 4 Noble Truth of the 1st Secondary Students Wilaikeatuppatham School Denchai district Phrea province. 2) To study the satisfying of the 1st Secondary Students for post-test Buddhist subject by teaching process according to the 4 Noble Truth Wilaikeatuppatham School Denchai district Phrea province.

Result had found that

     1. The compassion achievement from Pre-test and Post-test Buddhist subject by teaching process according to the 4 Noble Truth of the 1st Secondary Students Wilaikeatuppatham School Denchai district Phrea province. It had found that average Pre-test (x) = 11.46, (S.D.) = 2.686, and Post-test (x) = 23.42 (S.D.) 3.296, so that conclusions post-test had higher than pre-test significant statistics at .05 that concern with hypotonias set.

     2) The result from satisfy of the 1st secondary students from post-test Buddhist subject by teaching process according to the 4 Noble Truth Wilaikeatuppatham School Denchai district Phrea province. It had found that by overview, they were more revel that concern with hypotonias set.

Keyword : Development, Buddhist, The 4 Noble.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.