บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปาณิสรา โชคคเณศร์

Abstract


บทคัดย่อ

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2 ) เปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และกลุ่มสาระที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 144 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

     ผลการวิจัยพบว่า 1)   บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 2)  การเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามเพศ และอายุ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงกว่าครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ในด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 10 ปี มีระดับความคิดเห็นสูงกว่าครูหัวหน้ากลุ่มสาระที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี ในด้านการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่างกลุ่มสาระกันมีความคิดเห็นต่อการแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : ความคิดเห็นครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้; บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

          The objectives of this research were: 1) Study the role of school administrators in the development of student achievement. According to the opinions of teachers of educational subject heads in schools under the Office of Secondary Educational Service Area 3, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, and 2) comparing the roles of school administrators in the development of student achievement. According to the opinions of teachers of educational subject heads in schools under the Office of Secondary Educational Service Area 3 in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province classified by gender, age, education level Work experience And the substance groups performing duties in the school The sample group used in the research was the teachers of the subject group of teachers. Under the Office of Secondary Educational Service Area 3, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, were obtained by group sampling. The instrument used in the research was a questionnaire with confidence equal to 0.99. The statistics used in data analysis were the mean, standard deviation and test the hypothesis by testing the one way analysis of variance.

            The results of the research revealed that 1) The role of school administrators in the development of student achievement. According to the opinions of teachers of the head of learning subject in schools under the Office of Secondary Educational Service Area 3 in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Overall and each aspect is at a high level. The aspect that has the highest average value is the support of teaching and learning resources, followed by the creation of cooperation between schools and communities. And the aspect with the lowest mean was supervision and supervision of teaching and learning. 2) Comparison of the role of school administrators in the development of student achievement According to the opinions of the head teachers in the subject of learning in schools under the Office of Educational Service Area 3 in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, classified by gender and age were not different but when classified by educational level, it was found that The teacher of the subject group has a bachelor's degree. There was an opinion on the role of school administrators in the development of student achievement. Higher than the head teacher in learning subject at master's degree level. In terms of promoting teachers and personnel development Statistical significance at the level of 0.05 and when classified according to work experience It was found that the teachers in the subject group had less than 10 years of work experience with higher opinions than those of the head teachers with 10-20 years of work experience and more than 20 years in morale. Teachers and staff Statistical significance at the level of 0.05 also found that The head teachers of the subject matter in different schools had opinions on the role of school administrators in the development of student achievement. Overall is no different. But there were differences in opinions regarding supervision and supervision of teaching and learning significantly at the 0.05 level of significance.

 Keyword: Opinions of teachers of learning groups; Roles of school administrators; Academic achievement


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.