การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

พระมหาชัยชนะ พุทธเมธี กิรัมย์

Abstract


บทคัดย่อ

     การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกับผู้สอนโดยมีเนื้อหาสาระเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมีลักษณะสำคัญอย่างน้อย 6 ประการ  ผ่านการเรียนการสอนที่ผู้บริหารและครูได้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สองภาษา 2) ใช้ STEM เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมทักษะ EF ในการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต 4) การเรียนรู้แบบโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 5) ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 6) เน้นการก้าวสู่ขั้นของกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 อย่างยั่งยืน

คำสำคัญ : การจัดกิจกรรม, การเรียนรู้, ไทยแลนด์ 4.0.

Abstract

     Organizing Activities Promote Learning in the Thailand 4.0. That was school had organized by emphasize students joining with instructors mean have substance according to central curriculum as Ministry of Education set. There were activities have at least 6 points as rove by learning that administrators and teachers set together along be Ministry of Education as follow, 1) Promote learning management by using 2 languages. 2) Using STEM to interfere for promote of leaning. 3) To support skill EF for skill development and life style. 4) Learning to know project support process by orderly. 5) Using technology to concern for learning management. 6) Emphasize to process for Active learning to develop learners to have potential according to national lesson plan B.E. 2560-2579 by lasting.

Keywords : Activities, Learning, Thailand 4.0.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.